Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN SMART LAB

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือ ม.คานาซาวา สร้างเครื่องวัดมวลกระดูกพกพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือ ม.คานาซาวา ในญี่ปุ่น สร้างเครื่องวัดมวลกระดูกพกพา พร้อมออกสู่ตลาดไทยและญี่ปุ่นปลายปีนี้......