Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN smart system solution

คณะแพทย์รามา ใช้ 3 เทคโนโลยีจาก SCG ยกระดับอากาศสะอาด ประหยัดพลังงาน ในโรงพยาบาล

คณะแพทย์รามา ใช้ 3 เทคโนโลยีจาก SCG ยกระดับอากาศสะอาด ประหยัดพลังงาน ในโรงพยาบาล แสดงจุดยืนความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการดูแลคุณภาพอากาศ...