Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Social Data Analytics

ผู้ให้บริการ Social Data Analytics อย่าง Thoth Zocial OBVOC รีแบรนด์เป็น Wisesight แล้ว

ตอกย้ำความเป็นผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล โธธ โซเชียล โอบีว็อค (Thoth Zocial OBVOC) ประกาศรีแบรนด์สร้างแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ ไวซ์ไซท์ (Wisesight) บุกตลาดต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็น...