Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN ThothZocial

ผู้ให้บริการ Social Data Analytics อย่าง Thoth Zocial OBVOC รีแบรนด์เป็น Wisesight แล้ว

ตอกย้ำความเป็นผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล โธธ โซเชียล โอบีว็อค (Thoth Zocial OBVOC) ประกาศรีแบรนด์สร้างแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ ไวซ์ไซท์ (Wisesight) บุกตลาดต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็น...