Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN solar corporate ppa

Krungthai COMPASS แนะ Solar-Corporate PPA ธุรกิจพลังงานสะอาดเติบโตสูง โอกาสใหม่ที่ผู้ประกอบการไทยควรจับตามอง

Solar-Corporate PPA เป็นธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ตอบโจทย์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการประหยัดค่าไฟแต่ไม่ต้องการลงทุนเอง ประเมินรายได้ธุรกิจ Solar-Corporate PPA ของไทยมีโอ...