LATEST IN Startup Ecosystem in China

Startup Ecosystem in China

เมื่อมองเห็นว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่คืออนาคตทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่สำคัญ รัฐบาลจีนมีมาตรการในการส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะเหล่า Startup อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนปั...

JOB