Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Startup Founder

ก้าวแรกสู่ทศวรรษทองของ Startup ไทย จากมุมมองต่อ Ecosystem ในปี 2021 โดยคุณกระทิง เรืองโรจน์ พูลผล

ปี 2021 ถือเป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Startup Ecosystem บ้านเรา โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ Unicorn Startup ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกคนทราบกันดี อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมและเทรนด์ที่น่าสนใจ...