LATEST IN Stock

กลต จับมือ ปปง และ DSI เตรียมนำ AI ใช้ติดตามพฤติกรรมการปั่นหุ้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่แนวโน้มการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ก.ล.ต. จำเ...

JOB