Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SU Global Summit

สรุปแนวคิดที่ได้เรียนรู้จากทริป Silicon Valley และ Singularity University Global Summit ประจำปี 2017

แม้ทีมงานจะมีโอกาสได้ไป Silicon Valley และซานฟรานฯ อยู่หลายครั้ง แต่ครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกตัวว่าหยุดนิ่งไม่ได้ และต้องตื่นตัวตลอดเวลาจริงๆ โลกเราแต่ละเดือนแต...

JOB