Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Sustainable Electronics

เส้นทางสู่ Sustainable Electronics เมื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นโลก (E-waste)

ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาล ทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ต่างวางแผนการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและรักษ์โลก ทำความเข้าใจ ความสำคัญของการสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ...