Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SVH

BDMS เทนเดอร์หุ้น SVH ราคา 480 บาท/หุ้น พร้อมเตรียมเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์

BDMS ไฟเขียว ทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH จากผู้ถือหุ้นที่เหลือ 4.24% ราคาหุ้นละ 480 บาทต่อหุ้น เพื่อเพิกถอนออกจาก ตลท. พร้อมตั้ง บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางก...