BDMS ใช้เงินกว่า 2 พันลบ. ทำเทนเดอร์หุ้นที่เหลือของ สมิติเวช พร้อมเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ | Techsauce

BDMS เทนเดอร์หุ้น SVH ราคา 480 บาท/หุ้น พร้อมเตรียมเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์

กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ไฟเขียว ทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH จากผู้ถือหุ้นที่เหลือ 4.24% ราคาหุ้นละ 480 บาทต่อหุ้น เพื่อเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมตั้ง บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

BDMS เทนเดอร์หุ้น SVH ราคา 480 บาท/หุ้น พร้อมเตรียมเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 ดังนี้

1.อนุมัติให้บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถือหุ้น บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) หรือ SVH เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 95,764,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH เข้าทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

และนำส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH โดยการเข้าทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SVH ในส่วนที่เหลือจำนวน 4,235,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH ในราคา 480 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสุงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,033.26 ล้านบาท

อนึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะสินทรัพย์ หรือต่อราคาหุ้นของ SVH หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาซื้อ หรือเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตามการกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 ทุกประการ

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ภายใต้บังคับว่าเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อ

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SVH มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH และต้องไม่มีผุ้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของ SVH เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และ (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ/หรือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขราคาเสนอซื้อเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ (ในกรณีที่จำเป็น) การกำหนดสัดส่วนและจำนวนหุ้นที่ได้จากการทำคำเสนอที่จะรับซื้อ การว่าจ้างและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือที่ปรึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวของและดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SVH เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนการติดต่อประสานงาน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายที่กำหนด ตลอดถึงการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว

โดยการเข้าทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.6 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.65 บริษัทจึงไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

พร้อมกันนี้ บริษัทแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

อ้างอิง SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้การ...

Responsive image

Google Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Region แห่งแรกในไทย หวังยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่เฟสต่อไป

Cloud Region ในประเทศไทย จะให้บริการธุรกิจและระบบคลาวด์ศักยภาพสูงที่จำเป็นต่อองค์กร เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนตอกย้...

Responsive image

Rabbit Care เผยการระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL เสริมแกร่งชิงส่วนแบ่งตลาดโบรกเกอร์ประกันภัย

Rabbit Care ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยและบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital บริษัทการลงทุนในตราสารทุนเติบโต (Growth Equity Inves...