LATEST IN SWIFT gpi

กรุงไทยยกระดับบริการโอนเงินระหว่างประเทศ SWIFT GPI เช็คข้อมูลการโอนแบบ REALTIME

ยกระดับมาตรฐานบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ตอบโจทย์ลูกค้าภาครัฐและเอกชนให้ทุกการโอนเงินไปต่างประเทศสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ติดตามสถานะได้ทันทีตลอด 24 ชม....

SWIFT ประกาศผลการทดสอบการเชื่อมโยงระบบการชำระเงิน SWIFT gpi เข้ากับระบบ FAST ของสิงคโปร์

SWIFT ประกาศผลการทดสอบระดับโลกในการผสานโครงสร้างพื้นฐานของ SWIFT gpi ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศเข้ากับบริการโอนเงินภายในประเทศของประเทศสิงคโปร์ หรือ Fast And Secure Transfers (FA...

JOB