Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Synology

Synology แนะ 3 แนวทางปกป้อง Data ในธุรกิจให้ปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์

Synology ชวนธุรกิจตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร พร้อมแนะ 3 แนวทางที่องค์กรควรทำเพื่อปกป้อง Data ให้ปลอดภัย ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้ที่บทความนี้...