LATEST IN Tencent Cloud Meeting

Tencent ส่งโซลูชัน Tencent Cloud Meeting สู้ภัย COVID-19 เปิดให้ใช้งานได้ฟรี

Tencent Cloud Meeting ช่วยให้ธุรกิจ และพนักงานสามารถประชุมและสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่องมากที่สุดในขณะนี้ และยังอุ่นใจในเรื่องความปลอดภัย เพราะโซลูชันนี้ปกป้องความปลอ...

JOB