LATEST IN Thailand IoT Industry Summit 2019

Huawei จัดงานประชุมด้าน IoT ชู 5G มีบทบาทมากขึ้นในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทัล

Huawei เตรียมจัดงาน Thailand IoT Industry Summit 2019 ในวันที่ 7 สิงหาคม ที่กรุงเทพฯ ภายใต้ธีม “IoT ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ดันไทยก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” (IoT, the Engine of Tha...

JOB