Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN The Entrepreneurship World Cup (EWC)

GEN THAILAND ร่วมกับ GOBI PARTNERS ชวนสตาร์ทอัพไทยร่วมการแข่งขัน The Entrepreneurship World Cup เวทีระดับโลก ครั้งแรกในประเทศไทย

ในขณะที่สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ได้นําพาโลกปรับตัวเข้ากับภาวะ ความปกติใหม่หลายประเทศได้แสดงความต้องการอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาทางออกทางธุรกิจเชิงนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อเร่งการฟื้น...

JOB