Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN The Retialers Association

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยประกาศให้ นายญนน์ โภคทรัพย์ เป็นประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมัยที่ 2

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยประกาศให้ นายญนน์ โภคทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมัยที่ 2 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เสริมความแข็งแกร่งของคณะทำงานเพิ่มเติม และมีแผ...