Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Thermal Imaging Camera

รพ.บำรุงราษฎร์ ชูมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าติดตั้ง Thermal Imaging Camera คัดกรองกลุ่มสงสัย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้มีมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยโดยติดตั้งเครื่อง Thermal Imaging Camera เพื่อตรวจจับผู้ที่มีอุณหภูมิร...