Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Trend Micro

Trend Micro คาดปี 2022 องค์กรทั่วโลกจะเผชิญปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ แนะใช้โมเดล Zero Trust สร้างความปลอดภัยองค์กร

Trend Micro คาดการณ์ว่าในปี 2022 องค์กรธุรกิจทั่วโลกต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ อาทิ โมเดล Zero Trust สำหรับภาวการณ์โจมตี ภัยคุกคามที่จะเกิดมากขึ้น และการ...