Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Trend Technology

ส่อง 5 Trend Technology ยกศักยภาพธุรกิจขนส่งและ Logistic ปี 2020

อุตสาหกรรมขนส่งและ Logistic เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น และยังมีการนำเทคโนโลยี เช่น หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ โมบายแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ ม...