LATEST IN U Lease

ป้อม ภาวุธ ร่วมลงทุน “ULease.co.th” ปั้นเป็น E-Marketplace เช่า-ซื้อรถจักรยานยนต์ในไทย

คุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้ง TARAD.com ผู้ริเริ่มบุกเบิกธุรกิจ E-commerce ในประเทศไทย มานานกว่า 20 ปี และนักลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพแนวหน้าของไทย ได้ประกาศเข้าลงทุนในบริษัทย...

JOB