Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN u23 academy

ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ Step-by-Step ด้วย Digital Transformation Canvas

ภายใต้วิกฤติ COVID-19 การทำ Digital Transformation นั้นเป็นเรื่องสำคัญ บางองค์กรอาจจะยังสับสนว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไร? จะเริ่มที่ตรงไหน? เครื่องมือ Digital Transformation Canvas นั้...