Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN UAE

รัฐมนตรี AI คนแรกของโลกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยวัย 27 ปี!

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปรับโครงสร้างคณะรัฐมนตรีและดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่โลกอนาคตเป็นอย่างมาก......