Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN UOB Mighty

UOB TMRW แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลใหม่จาก ยูโอบีประเทศไทย ยกระดับประสบการณ์ธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจร

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ประกาศรวม 2 แอปพลิเคชัน UOB Mighty และ TMRW ให้เป็นหนึ่งเดียว สู่แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจรใหม่ภายใต้ชื่อ "UOB TMRW" เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลและรองรับ...