Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN virtual office

ทำความรู้จัก Virtual Office เข้าออฟฟิศได้ไม่ต้องเดินทาง

รูปแบบการทำงานแบบรีโมทหรือระยะไกล ถือเป็นวัฒนธรรมที่เริ่มเป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งประโยชน์ในด้านการลดค่าใช้จ่ายของสตาร์ทอัพหรือทีมขนาดเล็ก และความคล่องตัว-ยืดหยุ่น...