Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Voting

คณะกรรมการการเลือกตั้งของยูเครน ทดลองระบบโหวตบน Blockchain

ถึงแม้การเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศยูเครนจะมีขึ้นในปี 2019 แต่ Alexander Stelmakh หัวหน้าของฝ่ายการลงทะเบียนผู้เลือกตั้งประจำรัฐ (Head of the State Voter Register Service) ของค...