Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN VT Thai

Local Alike และ VT Thai : 2 Startup เพื่อสังคมไทยสู่สังคมโลก คว้าเงินทุน ใน ‘Future Makers’ เวทีรวมนักนวัตกรรมที่สร้าง impact เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมโลก

โดยทั่วไปแล้วเมื่อเราพูดถึง startup หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยเสมอคือศักยภาพในเชิงธุรกิจ หรือเรื่องของตัวเลขสำคัญต่างๆ แต่ยังมี startup อีกกลุ่มหนึ่งที่สร้างธุรกิจโดย...