Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN We Shape the Future Journey

เปิดอาณาจักร WHA Group ในกิจกรรม WHA: We Shape the Future Journey โชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี และระบบโครงสร้างพื้นฐาน

WHA: We Shape the Future Journey เปิดอาณาจักรดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจหลัก - โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล โซลูชัน ให้เห็นความก้าวหน้าข...