Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN wewalk

WeWALK ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้บกพร่องทางสายตา

หนึ่งในพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กับไม้เท้าสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา ผสานการทำงานระหว่างเซ็นเซอร์กับ Google Maps เพื่อให้ผู้บกพร่องทางสายตาใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกแล...

วิศวกรผู้พิการทางสายตาประดิษฐ์ไม้เท้าอัจฉริยะ WeWALK โดยใช้ Google maps และเซ็นเซอร์

WeWALK ไม้เท้าอัจฉริยะ ถูกคิดค้นโดย Kursat Ceylan วิศกรที่มีความบกพร่องทางสายตา ซึ่งเขาเป็น CEO และผู้ก่อตั้งองค์กรไม่แสวงผลกำไรในชื่อ Young Guru Academy (YGA) ซึ่งช่วยผลักดันให้เก...