Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Working Capital

เงินกู้นอกระบบหลีกไป! Credit OK สตาร์ทอัพไทย ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่ง Working Capital

Working Capital หรือเงินทุนหมุนเวียน ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการรายย่อย หรือ Micro Entrepreneur ที่เป็นคนกลุ่มหลักของประเทศ แต่มีปัญหาจากการที่คนกลุ่มนี้อาจจ...