Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN workplace intelligence

Oracle เผย คนวัยทำงานในเอเชียแปซิฟิกกว่า 89% ต้องการเทคโนโลยีเพื่อช่วยแนะนำวิธีเรียนรู้ทักษะใหม่ในอนาคต

งานวิจัยล่าสุด โดย Oracle และ Workplace Intelligence บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ระบุว่าผู้คนกำลังหันมาใช้หุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมอาชีพการงาน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบ...