Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN World economy

อุตุฯโลกเตือนเอลนีโญปีนี้ เสี่ยงเศรษฐกิจเสียหายจนถึง 2029 คาดรุนแรงกว่าเดิม

หากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ผลวิจัยคาดว่าจะรุนแรงกว่าปีไหน ๆ อาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ...