LATEST IN WSPD2020

Twitter จัดเสวนาออนไลน์ 280 ตัวอักษร ในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก #WorldSuicidePreventionDay

ชุมชนทวิตเตอร์นั้นเปิดกว้างอยู่เสมอและให้การสนับสนุนผู้ที่มีปัญหาซึ่งอาจจะกำลังอยู่ในระหว่างบอกเล่าปัญหาต่างๆ การช่วยเหลือในทุกทางเท่าที่จะสามารถช่วยได้ พร้อมทั้งการต่อสู้กับบาดแผล...

JOB