Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN WTSD

เปิดปฏิบัติการ Digital transformation ของธุรกิจไทย ภายใต้วิถีแห่งการร่วมสร้าง

วิกฤต COVID - 19 ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีไอซีทีที่ช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง วิกฤตดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงภาวะ ‘ความเหลื่อมล้ำ...