Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Xbox Game Pass

Microsoft ประกาศพร้อมให้บริการ Xbox Game Pass ในไทย และ 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว

Microsoft ประกาศพร้อมให้บริการ PC Game Pass ในไทยและ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามเป็นครั้งแรก โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับตัวอย่าง PC Game Pass และสามารถเข้าถึงคลังเกม...