Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN YouTube Kids

เปิดตัว YouTube Kids อย่างเป็นทางการ ลดความกังวลของผู้ปกครองเมื่อเด็กดูวีดีโอ

ก่อนหน้านี้ ในปี 2558 Google เปิดตัวแอปพลิเคชัน YouTube Kids เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของ YouTube ที่ถูกพัฒนาให้เหมาะสำหรับผู้ใช้กลุ่มครอบครัวมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองควา...