Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN zuckbuck

Meta เตรียมปล่อย “Zuck Buck” สกุลเงินบน Metaverse

Meta เตรียมเปิดตัว Digital Currency ที่เรียกว่า "Zuck Buck" สำหรับใช้งานบนแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊ค รองรับกิจกรรมทางการเงิน Digital Currency Lending และเป็นรางวัลแก่เหล่าครีเอเตอร์ในรูปแ...