ภารกิจของ บ้านปู เน็กซ์ กับการใช้โซลูชันพลังงานฉลาด ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแห่งอนาคต และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน | Techsauce

ภารกิจของ บ้านปู เน็กซ์ กับการใช้โซลูชันพลังงานฉลาด ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแห่งอนาคต และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้พลังงานสะอาดก็เช่นกัน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริบทในเชิงรุก เพื่อก้าวให้ทันเทรนด์ และผลักดันโลกธุรกิจแห่งอนาคต แนวทางการใช้พลังงานรูปแบบเดิมจึงไม่เพียงพอ ดังนั้นการใช้พลังงานสะอาดต้องใช้อย่าง “ฉลาดและยั่งยืน” ยิ่งขึ้น “โซลูชันพลังงานฉลาด” จากบ้านปู เน็กซ์ จึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลก ธุรกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม


ในบทความนี้ Techsauce ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส – บริหารการตลาดและการขาย และคุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส-กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า 2 ผู้บริหารจาก บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เกี่ยวกับภาพรวมแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด และแผนการดำเนินธุรกิจ 5 ปี ของบ้านปู เน็กซ์ กับภารกิจสร้างความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนด้วยโซลูชันพลังงานฉลาด รวมถึงบทบาทของ e-Mobility ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี้ และเทรนด์สังคมเศรษฐกิจยุคใหม่

แนวโน้มการใช้พลังงาน กำลังพลิกโฉมสู่เทรนด์ 3Ds 

คุณชนิต มองว่า ปัจจุบันแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยโครงสร้างการใช้พลังงานหลักมาจากก๊าซธรรมชาติประมาณ 58 % และมาจากพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาดเพียง 10 % ซึ่งภาครัฐวางเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดในปี 2580 ไว้ว่า จะต้องผลักดันการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเป็น 35-37 % และต้องสามารถใช้ได้รวดเร็วขึ้นด้วย 

แนวโน้มนี้สอดรับกับเทรนด์การใช้พลังงานทั่วโลกที่กำลังพลิกโฉมสู่เทรนด์ 3Ds ได้แก่ 

1. Decarbonization 

ปัจจุบันเราจะเห็นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมากมาย เช่น สหรัฐอเมริกาประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ล้วนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้เริ่มใกล้ตัวเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การใช้พลังงานสะอาดถูกกระตุ้นให้มีการใช้มากขึ้น เป็นการ Decarbonization ไปโดยปริยาย

2. Digitalization

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ มีส่วนช่วยให้สามารถใช้พลังงานสะอาดได้เร็วขึ้น รวมถึงช่วยให้เราตั้งรับ และจัดการเชิงรุกมากขึ้นด้วย 

3. Decentralization

ยกตัวอย่าง ในญี่ปุ่นประชาชนจะสามารถซื้อขายพลังงานระหว่างกันได้แบบ Peer-to-peer ทำให้ไม่จำเป็นต้องรอการกระจายจากส่วนกลางและเข้าถึงคนได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

บ้านปู เน็กซ์ กับ 5 โซลูชันพลังงานฉลาด เพื่อความยั่งยืน

คุณชนิต กล่าวต่อว่า เทรนด์ 3Ds ดังกล่าว ทำให้บ้านปู เน็กซ์ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการใช้พลังงานสะอาดไปอีกขั้นสู่ “โซลูชันพลังงานฉลาด” เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Stakeholder รอบข้าง และสร้างความยั่งยืน

โดยโซลูชันพลังงานฉลาด ประกอบด้วย

 • โซลูชันฉลาดวิเคราะห์ ถือเป็นก้าวแรกสู่การบริหารจัดการพลังงานฉลาด เป็นเหมือนหัวใจสำคัญที่เข้าไปผนวกในทุกโซลูชันให้มีการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การใช้พลังงาน สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้น้อยลง และลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

 • โซลูชันฉลาดผลิต เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อให้สามารถผลิต-ใช้ และเช็คยอดผลประหยัดค่าไฟ และการลด CO2  ได้แบบเรียลไทม์

 • โซลูชันฉลาดเก็บ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบที่ฉลาดขึ้นด้วยการทำงานร่วมกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยควบคุมการผลิต และกักเก็บกระแสไฟฟ้า รวมถึงช่วยให้การจ่ายไฟมีความเสถียรยิ่งขึ้น เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องในทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

 • โซลูชันฉลาดใช้ หรือ e-Mobility บ้านปู เน็กซ์ออกแบบโซลูชันที่หลากหลาย โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อขับเคลื่อนการเดินทางอัจฉริยะ  ซึ่งบ้านปู เน็กซ์ ถือเป็นผู้ให้บริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจรรายแรกของไทยในรูปแบบ Mobility As a Service (MaaS)

 • โซลูชันฉลาดหมุนเวียน หรือ Waste Management ที่นอกจากจะช่วยโลกลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบแล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจัดการขยะ โดยนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาออกแบบ และบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านคุณกนกวรรณ กล่าวว่า บ้านปู เน็กซ์ใช้กลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปู มาขับเคลื่อนธุรกิจ  โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ผลักดันการใช้พลังงานสะอาดให้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ โลก ธุรกิจ (ลูกค้า) และสังคม (สิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีแผนเชิงรุก 3 ด้าน ได้แก่ 

 • Data-driven นำข้อมูล ความต้องการ และปัญหาของลูกค้ามาวิเคราะห์ พัฒนา และออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของลูกค้า

 • Strategic investment เดินหน้าลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ ศึกษาการลงทุนใหม่ๆ รวมถึงหันไปสนับสนุน Startup ที่มีความสามารถ เพื่อมาเป็นจิ๊กซอว์เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างโซลูชันที่หลากหลายไปนำเสนอลูกค้า และสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

 • สร้าง New S-Curve ด้วยการพัฒนาโซลูชัน และบริการใหม่ที่หลากหลายขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 

โมเดลโซลูชันพลังงานฉลาดนี้ จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ โดยจุดเด่นของโซลูชันพลังงานฉลาด คือ การมีเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมการทำงานให้ฉลาดขึ้น ทั้ง 5 โซลูชันจะเป็นฟันเฟืองที่ทำงานเสริมซึ่งกันและกัน อีกทั้งเราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า หรือ Customer Experience เป็นหัวใจของการพัฒนาสินค้าและบริการของเรา โดยนำดาต้าจากโซลูชันที่ลูกค้าใช้มาวิเคราะห์หา Pain point และความต้องการอื่นๆ นำเสนอแนวทางพร้อมต่อยอดเป็นโซลูชันใหม่ๆ ที่จะมาเสริมธุรกิจของลูกค้า ให้กรีนขึ้น และสมาร์ทขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

ยกตัวอย่างโซลูชันใหม่ หรือ New S-Curve ที่เกิดจากการต่อยอดโซลูชันพลังงานฉลาด เช่น Smart Farming ที่จะมาตอบโจทย์การทำเกษตรสมัยใหม่ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และไมโครกริด บนเกาะ ที่เกิดจากการนำโซลูชันฉลาดผลิตและฉลาดเก็บ อย่างการติดตั้งโซลาร์ และแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่ทำงานแยกตัวเป็นอิสระ ไม่พึ่งพาระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก มาทำงานร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งโซลูชันพลังงานฉลาด จะเป็นเลโก้ชิ้นเล็กๆ ที่จะมาต่อโครงสร้างสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

e-Mobility โอกาสทางธุรกิจ และกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน Smart City ของไทย

ประเทศไทยมีนโยบายที่สนับสนุน e-Mobility อย่างเต็มที่ เช่น นโยบาย ZEV หรือ Zero Emission Vehicle 100% นโยบายสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในทุกภาคส่วน และนโยบายติดตั้งสถานีชาร์จ และตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะก้าวสู่ยุคยานพาหนะไฟฟ้า

คุณกนกวรรณ เล่าว่า บ้านปู เน็กซ์ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการใช้ e-Mobility อย่างยั่งยืน จึงพัฒนาระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร หรือ Mobility As a Service (MaaS) เพื่อรองรับเทรนด์ Sharing economy หรือการ “เช่าใช้” ซึ่งมาจากหลักการที่ทุกส่วนต้องการลดการใช้ทรัพยากร และต้องการใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยในอนาคต ธุรกิจ “เช่าใช้” จะกลายเป็นธุรกิจหลักของโลกแทนที่ธุรกิจ “ซื้อใช้”

บ้านปู เน็กซ์ ได้สร้าง MaaS ที่มีบริการครบวงจร ทั้ง Mobility Sharing, Ride Sharing, EV Fleet Management และ Charger Management ซึ่งยานพาหนะไฟฟ้าที่นำมาให้บริการ ไม่ได้มีเพียงรถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังครอบคลุมถึงเรือไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเสริมด้วยบริการหลังการขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบสัญจรได้แบบครบวงจร และมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ผลักดันทุกภาคส่วนไปพร้อมๆ กัน 

การจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เราจะต้องสร้างบริการที่หลากหลาย และครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้ ดังนั้นตามแผน 5 ปี ตั้งเป้าหมายจะขยายบริการ e-Mobility ดังนี้ 

 • ขยายจุดบริการไรด์ แชร์ริ่ง ให้ครอบคลุมถึง 50,000 จุด และเพิ่มจำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi เป็น 5,000 คัน จากปัจจุบัน 220 คัน
 • เพิ่มจุดบริการคาร์แชร์ริ่ง เป็น 5,000 จุด จากปัจจุบันมี 500 จุด เพิ่มจำนวนรถยนต์เป็น 17,000 คัน และเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าปัจจุบันมีอยู่ 1 ลำ ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ลำ ซึ่งจะครอบคลุมหลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า
 • ส่วนของ Charger management ปัจจุบันมีแท่นชาร์จจำนวน 300 จุด ตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มจำนวนเป็น 5,000 จุด ยิ่งเราขยายระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร หรือ MaaS ให้ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น ก็จะช่วยผลักดันให้คนไทยได้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น อันเป็นหนทางมุ่งไปสู่สมาร์ทซิตี้ได้เร็วขึ้นด้วย

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น การตั้งรับอาจจะไม่พอ เราต้องปรับเปลี่ยนในเชิงรุก มองไปข้างหน้าตลอดเวลา ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงสำคัญ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เหมาะสม โดยบ้านปู เน็กซ์มุ่งมั่นจะสร้าง New S-Curve นำเสนอโซลูชันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจเติบโตไปพร้อมกัน และเชื่อว่า โซลูชันพลังงานฉลาด สามารถที่จะเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้ - คุณกนกวรรณและคุณชนิต กล่าวทิ้งท้าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านปู เน็กซ์ และโซลูชันพลังงานฉลาดได้ที่ 
https://cutt.ly/BanpuNEXT-TechsaucePodcast หรือสอบถาม Call Center 02-095-6599

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ผลโพลการ์ทเนอร์ชี้องค์กรถึง 55% ระบุว่าต้องมี AI Board หรือคณะกรรมการด้าน AI

ผลโพลการ์ทเนอร์ชี้องค์กรถึง 55% ระบุว่าต้องมี AI Board องค์กรเกินครึ่งมีหัวหน้าด้าน AI (AI Leader) ในขณะที่ 88% บอกว่ายังไปไม่ถึงระดับ Chief AI Officer (CAIO)...

Responsive image

เจาะแนวคิด ‘KBTG x AI Fund’ ผลักดัน AI สู่โลกการศึกษา สร้างโอกาสและระบบนิเวศ AI ไทย

คอนเทนต์เจาะลึกความร่วมมือแบบ Exclusive Interview ด้าน AI ระหว่าง 'KBTG' โดย คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล และ 'AI Fund' โดย Andrew Ng ภายในงาน ‘KBTG Techtopia : BLAST FROM THE FUTURE...

Responsive image

การพูดถึงเทคโนโลยีที่คล้าย ChatGPT ครั้งแรกของ Steve Jobs เมื่อ 40 ปีที่แล้ว

บทความนี้ Techsauce จะพาไปย้อนฟังสิ่งที่ Steve Jobs อัจฉริยะเปลี่ยนโลกผู้ให้กำเนิด Apple เคยทำนายถึงการเกิดมาของ ChatGPT จะตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมากแค่ไหน ไปดูกัน...