AI ใช้ Drone บินวัดความหวานไร่อ้อย ฝีมือคนไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

AI ใช้ Drone บินวัดความหวานไร่อ้อย ฝีมือคนไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมโดยคนไทย เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับรัฐและเอกชน  แถลงข่าวโครงการ "Field Practice Solutions (FPS) :  ที่ปรึกษาทุกปัญหาเรื่องไร่ นำโดย  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดทำโครงการภายใต้แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สอวช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเอกชน ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ เพื่อประเมินความหวานอ้อย การประเมินผลผลิตอ้อย (Field Practice Solutions)  โดยมี รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมมือกับ บริษัท HG Robotics และ บริษัท Global crop ในการพัฒนาเทคโนโลยี และมี บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัดและบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นส่วนสนับสนุนข้อมูล และทดลองใช้งาน  ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้มีนักธุรกิจ เจ้าของโรงงานน้ำตาล และนักวิชาการร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน  เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา

 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมวิสาหกิจให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ ต่อยอดและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล งานแถลงข่าว เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา New - S- Curve หรืออุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทย ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลก ในขณะที่เรามีต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรสูงกว่าประเทศอื่น ๆ การลดต้นทุนการผลิตจึงจำเป็นต้องมี solution หรือวิธีการแก้ปัญหาในการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาระบบที่สามารถติดตามและตรวจวัดปริมาณคุณภาพของผลผลิต ในแปลงเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติหรือ AI เข้ามาช่วยจัดการแนวคิดดังกล่าว ผสานกับเทคโนโลยี IOT และ AT จากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวมกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ที่มีศักยภาพสูง และกลุ่มพลังงานชีวมวล ร่วมกันทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ FPS จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาติในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในระบบ 5 G และระบบ AI ที่กำลังมาถึงในไม่ช้านี้

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หัวหน้าโครงการ พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ เพื่อประเมินความหวานอ้อย การประเมินผลผลิตอ้อย (Field Practice Solutions : FPS)  เผยว่า การพัฒนานวัตกรรมจะต้องลดต้นทุน คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งโครงการ FPS นับเป็นการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ เพื่อประเมินความหวานอ้อย  มีราคาต้นทุนต่ำกว่าบริการคู่แข่งในต่างประเทศมากถึง 20 เท่า  และมีความหวานแม่นยำมากกว่าบริการปัจจุบันเพียงบวกลบหนึ่ง ซึ่งบริการการตรวจค่าความหวานในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นระบบจัดการด้วยคนคือเก็บตัวอย่างด้วยมนุษย์ซึ่งมีความผิดพลาดถึงร้อยละ 40 แต่หากใช้ระบบ FPS ซึ่งเป็นการนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน พัฒนากับซอฟแวร์ภาพถ่ายดาวเทียมของเอกชน นำมาวิเคราะห์ค่าความหวาน การเติบโตของพืช การวิเคราะห์โรคพืช โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลไร่อ้อยเป็นแสน ๆ ไร่ในเวลาอันรวดเร็วและแม่นยำ เรียกว่าระบบ Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์  เมื่อสามารถวิเคราะห์ ภาวะการเก็บเกี่ยวในเวลาที่ถูกต้อง จะไม่สูญความหวาน ไม่สูญเสียผลผลิต เกิดการคำนวณการจัดคิวการเก็บเกี่ยว ผลผลิตในช่วงเวลาดีที่สุด ความหวานดีสุดจะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและลดภาวะการเผาอ้อยลดการเกิดมลพิษพีเอม 2.5 เกิดการจัดการในทุกมิติได้ดียิ่งขึ้น

“นักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่นำภาพถ่ายดาวเทียม  มาวิเคราะห์อัลกอริทึม หรือวิธีขั้นตอนกระบวนการ วิเคราะห์  ค่าสะท้อนแสงของใบพืช ค่าการดูดกลืนของน้ำ ในใบพืช  แสดงผลเป็น ความเข้มของสี แสดงความหวานที่เหมาะสม บวกลบไม่เกิน 1 คือมีความแม่นยำสูงมาก  ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ (AI) ทำให้เห็นว่า พื้นที่ตรงไหนเป็นอ้อย ตรงไหนคือดิน ความสูงของอ้อยเท่าไหร่ คิดเป็นความหวานเท่าไหร่ สุขภาพดีไหม อ้อยโตหรือยัง  โดยอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์เทคโนโลยีอัตโนมัติ AI ซึ่งระบบนี้เป็นโมดูลหนึ่งใน FPS  อย่างไรก็ตามซอฟแวร์ ของเราต้องเขียนระบบควบคุมการบินและจำกัดข้อมูล เพื่อไม่ให้รั่วไหลในต่างประเทศ เพื่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและการเกษตรของชาติ  ทั้งนี้ในอนาคต คาดหวังว่าจะเกิดการใช้ฐานข้อมูลนี้อย่างแผ่หลาย เนื่องจาก big digital data คนใช้ยิ่งเยอะยิ่งดี ข้อมูลตรงนี้จะเป็นการรวบรวมโรงงานทั้งหมด ไร่อ้อยทั้งหมด ที่เราเป็นเจ้าของเอง  สามารถพัฒนาข้อมูลได้เอง เป็นประโยชน์กับชาติในทุกด้าน  ซึ่งในอนาคตอันใกล้ระบบหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นสิ่งที่จับต้องได้และได้รับความนิยมมากไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องมาถึง แล้วเราจะพร้อมสำหรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดร่วมกันในหลากมิติ” รศ.ดร.ขวัญตรี

โครงการ "Field Practice Solutions (FPS) :  ที่ปรึกษาทุกปัญหาเรื่องไร่”  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงไม่เป็นการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ เพื่อประเมินความหวานอ้อยในมาตรฐานระดับนานาชาติเท่านั้น   แต่นับเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติ (AI) สำหรับการเกษตรปรึกษาเรื่องไร่อย่างครบวงจรด้วยระบบอัตโนมัติ  สามารถวิเคราะห์เชิงลึกว่า โรงงานน้ำตาลจะใช้เครื่องจักรกี่ตัวที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด  คำนวนพื้นที่ใส่ปุ๋ย  บ่งชี้โรคพืช โดยอัตโนมัติ เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G และ AI ที่กำลังมาถึง  โดยมีแนวโน้มว่าเกษตรกรจะสามารถปลูกอ้อยและจัดการอ้อยเป็นร้อยไร่ได้เพียงคนเดียว

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิด Technology Vision 2024 จาก Accenture ปลดล็อกศักยภาพมนุษย์ร่วมกับ 3 กูรูสายเทคฯ

เจาะลึกรายงาน Accenture Technology Vision 2024 - Human by design ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และรับฟังมุมมองด้านการใช้ AI ในองค์กรและการเตรียมความพร้อมจากกูรูที...

Responsive image

WoxaCorp รับจบครบโซลูชันลงทุน ทั้งดีไซน์แพลตฟอร์ม - เทรดหลักทรัพย์

WoxaCorp ผู้ให้บริการด้านฟินเทคในรูปแบบของ SaaS โดยรับพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ดิจิทัล และดีไซน์โซลูชันแบบ End-to-end...

Responsive image

ไม่มีไทย อาจไม่มี Tesla เปิดความลับ Roadster ที่ต้องใช้บริษัทไทยในป่าช่วยประกอบแบตเตอรี่

ช่วงเวลา 2 ปีก่อนการขาย EV รุ่นแรกของ Tesla ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับ Elon Musk เพราะปัญหา และอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องพบเจอตลอดกระบวนการผลิตชนิดที่ว่าต้องจ้าง outsource ทั...