Key Messages จากซีอีโอ กสิกรไทย : ทำให้ธุรกิจยั่งยืนและเป็นไปตามหลัก ESG ต้องเริ่มที่การปลดล็อก ‘Mindset’ | Techsauce

Key Messages จากซีอีโอ กสิกรไทย : ทำให้ธุรกิจยั่งยืนและเป็นไปตามหลัก ESG ต้องเริ่มที่การปลดล็อก ‘Mindset’

ยังมี Key Messages สำคัญและห้ามพลาดจากหัวเรือใหญ่แห่ง KBank ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมากล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ‘Thinking ESG, Unlocking  Sustainability Business Mindset’ ณ ห้องจัดแสดงงาน New Frontier ภายในงานสัมมนา Earth Jump 2023: New Frontier of Growth 

คุณขัตติยาเกริ่นด้วยการเปรียบเทียบ ‘ความร่วมมือของทุกภาคส่วนหรือทั้งองคาพยพ’ ให้เห็นเป็นภาพตรงกันว่า ‘เราอยู่ในเรือลำเดียวกันหรือคนละลำก็ตาม แต่เรามีทิศทางเดียวกัน และก็ต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง’ ด้วยกิจกรรมหรือกิจการที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายร่วมที่ชื่อว่า ความยั่งยืน 

“ความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะความยั่งยืนไม่ได้แค่เปลี่ยน Mindset ในการทำธุรกิจ แต่เปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน” 

จากนั้นคุณขัตติยาเปรียบเทียบ ‘ความยั่งยืน’ ว่าเป็น ‘ดินแดนที่สวยงาม’ 

ทว่า…ไม่ใช่ดินแดนใหม่ แต่เป็น ‘โลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่’

แต่การจะไปถึงดินแดนที่สวยงามได้ ทีมเทคซอสสรุปประเด็นที่คุณขัตติยากล่าวได้ว่า ต้องอาศัย 3 ส่วนประกอบกัน นั่นคือ 1. การสร้างความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจาก Mindset 2. การทำธุรกิจโดยคำนึงถึงแนวทาง ESG และ 3. การนำเสนอ ‘ตัวช่วย’เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ต้องการเติบโต

1. การสร้างความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจาก Mindset

สำหรับภาคธุรกิจ หัวเรือใหญ่แห่งธนาคารกสิกรไทยอธิบายว่า ต้องเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ ‘ผู้นำองค์กร’ โดยผู้นำองค์กรต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ESG Mindset 8 ข้อ ได้แก่

  • 1. Lead With Game-Changing Ambition ปรับเปลี่ยน Mindset โดยต้องคิดใหม่ ท้าทายตัวเองเพื่อทำสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น    
  • 2. Secure a Cost Advantageเรื่องต้นทุน ต้องทำให้ถูก ต้องได้เปรียบ เพราะเรื่องความยั่งยืนจะมีคนพร้อมจ่ายมากกว่า ดังนั้น การทำธุรกิจต้องอยู่ในระดับที่แข่งขันได้
  • 3 Sign Up Captive Demand Before Scaling ร่วมพัฒนาและทำงานไปกับองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกัน ทั้งลูกค้า คู่ค้า และคอมมูนิตี และถามลูกค้าว่า อยากได้สินค้าแบบไหน ให้พัฒนาแบบนั้น เพื่อให้เกิด Secure Demand กล่าวคือ ผลิตแล้วมีคนซื้อ 
  • 4 Build Capacity With Parallel Scaling ถ้าทำสำเร็จต้องพร้อมที่จะสเกลได้ 
  • 5 Proactively Create Business Ecosystem ต้องทำงานร่วมเป็นระบบนิเวศ ทุกฝ่ายทั้งในห่วงโซ่คุณค่าและคอมมูนิตี
  • 6 Lead On Sustainable Operations ผู้นำต้องกำหนดนโยบายชัดเจนเพื่อวางแผนหรือแนวทางปฏิบัติให้ทีมงานก้าวไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน
  • 7 Dedicate Recruiting Resource Early ดึงคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนมาเข้าร่วมทำงานให้เร็ว เพราะอีกหน่อยจะขาดแคลนแรงงานด้านนี้มากขึ้น
  • 8 Low-Cost Financing เรื่องการเงิน ไม่ควรมองแค่ดอกเบี้ยถูก แต่ต้องวางแผนการเงินให้ดี มีเงินทุนหรือสินเชื่อที่เหมาะสมกับ Stage ของธุรกิจ


2. การทำธุรกิจโดยคำนึงถึงแนวทาง ESG

ถ้าพิจารณาแนวทาง ESG (Environment, Social & Governance), Climate Action และ Sustainability สามารถมองได้ 2 ทาง คือ 

  • ความยั่งยืนเป็น Treats หรือ เป็นภัยสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถทำได้ตามเวลาและวิธีที่เหมาะสม และ 
  • ความยั่งยืนเป็น Opportunities หรือ เป็นโอกาสอีกมากสำหรับผู้ประกอบการที่ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

“ถ้าทำได้…เป็นโอกาส ทำไม่ได้…เสียโอกาส ต้นทุนการขายของก็เพิ่มมากขึ้น”

นัยของคำว่า ‘เสียโอกาส’ อธิบายได้หลายมิติ ยกตัวอย่างในด้านการอุปโภคบริโภค - ปัจจุบันมีผู้บริโภคมากมายที่รับรู้แนวคิดเรื่องความยั่งยืนแล้ว โดยการสำรวจ Consumer Survey in Asia Pacific, NielsenIQ 2023 ระบุว่า 95% ของผู้บริโภคพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็น การหันมาใช้ถุงผ้าในการช็อปปิง แยกประเภทขยะ เลือกซื้อสินค้าที่ระบุว่า Green Product รวมถึงลดการใช้ไฟฟ้า และหากสินค้าใดที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน ในอนาคต…ผู้บริโภคจะไม่ซื้อ 

ในด้านการลงทุน - ปี 2022 มี VC ลงทุนใน Climate Tech เพิ่มขึ้น 89% รวมแล้วมีมูลค่าสูงถึง 11.2 พันล้านดอลลาร์ หากผู้ประกอบธุรกิจหรือสตาร์ทอัพไม่มีแนวทางหรือกระบวนการทางธุรกิจที่ทำให้เกิดความยั่งยืน VC ก็จะไม่ลงทุนให้

หรือในด้านการส่งออก - หากผู้ประกอบการไทยไม่ปรับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่มีแนวทางลดการปล่อยคาร์บอนที่ชัดเจน ก็จะไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากติดเรื่องกำแพงภาษีจากมาตรการ CBAM และหากไม่สามารถส่งออกได้ แน่นอนว่าจะกระทบ SMEs และผู้ผลิตอีกมาก 


3. การนำเสนอ ‘ตัวช่วย’ เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ต้องการเติบโต

เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ภาคธุรกิจจึงมีความต้องการ สินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) แต่ Climate Finance ส่วนใหญ่นั้น กระจุกตัวอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และประเทศจีน ในฐานะที่ธนาคารกสิกรไทยได้ชื่อว่าเป็น Bank of  Sustainability จึงกำหนดแนวทางการสนับสนุนภาคธุรกิจที่ต้องการเติบโตไปกับหลัก ESG ตามแนวทางของ KBank ESG Strategy 2023 โดยมีทั้ง แนวทางการสนับสนุนทางตรง เช่น การออก Green Bond (ตราสารหนี้สีเขียว หรือ ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม) การจัดตั้ง Impact Fund กับ แนวทางการสนับสนุนทางอ้อม เช่น การให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจ (ดังที่จัดงาน Earth Jump 2023) การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับโลก การทำโครงการนวัตกรรม เช่น โครงการ SolarPlus และโครงการ Watt’s Up  

นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยยังมี Green Finance จำนวน 1-2 แสนล้านบาท เพื่อให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนภายในปี 2030 มี Beacon Impact Fund ที่จัดสรรวงเงินเพื่อลงทุนด้านสตาร์ทอัพ ความยั่งยืน และ ESG จำนวน 1.2 พันล้านบาท และมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าเพื่อก้าวไปสู่ Net Zero Economy

ปิดท้ายด้วยคำกล่าวเชิญชวนจากซีอีโอธนาคารกสิกรไทย 

“อยากให้ทุกคนก้าวกระโดดไปสู่เป้าหมายใหม่และทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆ วัน เพราะโลกรวนทำให้เรารู้ว่า รอไม่ได้แล้ว และหากทำสำเร็จ เราจะพบดินแดนใหม่ที่สดใสอย่างแน่นอน”


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เจาะลึกเรื่อง AI ในวงการเอเจนซี่และการตลาด จากงาน Marketing Oops! Summit 2024

งาน Marketing Oops! Summit 2024 นำเสนอข้อมูลและแนวคิดการใช้ AI ในภาคธุรกิจ ทั้งการตลาด และเอเจนซี่...

Responsive image

DataWise ที่ปรึกษาด้าน Data & AI ครบวงจร ผสานความเชี่ยวชาญให้เข้ากับความต้องการลูกค้าได้ลงตัว

คุยเรื่องเทคโนโลยีในองค์กร กับ DataWise ผู้ให้บริการ Data & AI ครบวงจร...

Responsive image

LVMH จะเนรมิตโอลิมปิก ปารีส 2024 ให้เป็นมหกรรมกีฬาที่หรูหราที่สุดในโลก

โอลิมปิก ปารีส 2024 จะกลายเป็นมหกรรมกีฬาที่หรูหราและมีสไตล์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ หลัง LVMH อาณาจักรแบรนด์หรูระดับโลกรับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก และช่วยรังสรรค์ความยิ่งใหญ่ของก...