รู้จัก หุ้นช่องวัน ONEE ธุรกิจสายบันเทิง ที่มีมากกว่ารายการโทรทัศน์ | Techsauce

รู้จัก หุ้นช่องวัน ONEE ธุรกิจสายบันเทิง ที่มีมากกว่ารายการโทรทัศน์

หลายคนคงคุ้นชื่อช่อง ONE31 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจในภายใต้การนำของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ล่าสุดได้ยื่น Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ระดมทุน IPO เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการระดมทุนในครั้งนี้มี 3 เป้าหมายหลัก คือ ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 

คุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ

หุ้นช่องวัน ONEE มีธุรกิจอะไรบ้าง ? 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิงที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการ จนถึงปลายน้ำ คือ การเป็นเจ้าของช่องทางเผยแพร่ที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (Vertically Integrated Service Provider) โดยธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้  

1. ธุรกิจผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์ และให้บริการช่องโทรทัศน์
ผลิตรายการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ละคร ซิทคอม วาไรตี้ และข่าว ซึ่งเผยแพร่ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ

  • ช่องทางโทรทัศน์ ได้แก่ ช่อง ONE31 และ ช่อง GMM25 
  • ช่องทางออนไลน์ในประเทศ ได้แก่ LINE TV, Netflix, WeTV, Viu, TRUE ID, AIS Play และ iQIYI ทั้งยังมีการเผยแพร่ผ่าน YouTube Facebook และมีการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทอีกด้วย 
  • ช่องทางต่างประเทศเผยแพร่ผ่านพันธมิตรตัวแทนจำหน่ายและเจ้าของช่องในประเทศนั้น ๆ ซึ่งมีการนำไปเผยแพร่ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครบทั้ง 10 ประเทศ และในภูมิภาคอื่น ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สเปน เป็นต้น

2. ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ
รายการวิทยุ 3 รายการ ได้แก่ รายการวิทยุ EFM รายการวิทยุ GREENWAVE และ รายการ Chill Online โดยช่วงปี 2561 - 2563 รายการวิทยุ EFM รายการวิทยุ GREENWAVE มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหรรมสื่อประเภทวิทยุในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลช่วง จากข้อมูลที่จัดทำโดย Nielsen

3. ธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการ
กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ผลิต Netflix Originals ซีรีส์ เรื่อง เคว้ง (The Stranded) ซึ่งเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยในปี 2562

4. ธุรกิจจัดอีเวนต์
จัดงานพบปะศิลปิน (Fan Meeting) ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ คอนเสิร์ต และงานสัมมนากิจกรรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ

5. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน ธุรกิจขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับรายการหรือศิลปินของกลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจให้บริการเช่าสถานที่สำหรับการถ่ายทำงานและจัดอีเวนต์

รายได้ย้อนหลัง 3 ปี ของ หุ้นช่องวัน 

ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 รายได้ส่วนใหญ่มาจากการธุรกิจผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์ และให้บริการช่องโทรทัศน์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.9 ร้อยละ 67.5 และ ร้อยละ 71.7 ตามลำดับ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการรับจ้างผลิตและบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 2.6 เพิ่มเป็น ร้อยละ 8.8 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11 ในปีถัดมา

รายได้จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก 2 ปัจจัย คือ รายได้จากการบริหารลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น และ รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม)

  • ปี 2561 รายได้จากการดำเนินงานรวม 4,101.92 ล้านบาท กำไรสุทธิ 72.58 ล้านบาท

  • ปี 2562 รายได้จากการดำเนินงานรวม 4,716.92 ล้านบาท กำไรสุทธิ 227.56 ล้านบาท 

  • ปี 2563 รายได้จากการดำเนินงานรวม 4,757.57 ล้านบาท กำไรสุทธิ 657.59 ล้านบาท

โครงสร้างธุรกิจของ หุ้นช่องวัน

โครงสร้างธุรกิจบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยทั้งหมด 9 บริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

  • ONE31, Exact Scenario, ACTS และ GMMCH รวมทั้งบริษัทย่อยของ GMMCH อย่าง GMMTV Change2561 และ GMM Studios และ A Time Media บริษัทย่อยของ GMM Media ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 100% 
  • ขณะที่บริษัทลูกของ GMMCH อย่าง GMM Media ทางบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 99.8% และมีผู้ถือหุ้นรายย่อย 125 ราย 
  • บริษัทฯ ถือหุ้นใน มีมิติ เพียง 25%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก

อันดับหนึ่ง บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ก่อนขาย IPO อยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 50.00 หลังขาย IPO เหลือถือร้อยละ 40.00

อันดับสอง GRAMMY ก่อนขาย IPO อยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 31.72 หลังขาย IPO เหลือถือร้อยละ 25.02

อันดับสาม กลุ่มคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ก่อนขาย IPO อยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 17.91 หลังขาย IPO เหลือถือร้อยละ 13.49 

อันดับสี่  กลุ่มครอบครัวซอโสตถิกุล ก่อนขาย IPO อยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 0.37 หลังขาย IPO เหลือถือร้อยละ 0.29

อันดับห้า คุณสุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ก่อนขาย IPO อยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 0.13 หลังขาย IPO เหลือถือร้อยละ 0.10

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ หุ้นช่องวัน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้กำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่าย้งินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตามในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังขาดทุนสะสมเป็นเงินกว่า 95.36 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

สรุปข้อมูลจาก SEC update 6 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Apple Intelligence : Apple พอสู้ใครไหวไหม ในยุคที่ AI มาแรงแซงหน้าทุกโค้ง

ในที่สุด Apple ก็ประกาศเปิดตัว ‘Apple Intelligence’ อย่างเป็นทางการ พร้อมเข้าร่วมศึก AI อย่างเต็มตัว แต่จะเพียงพอต่อกรกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง และท้าชิงบัลลังก์ผู้นำในตลาด AI Phone ไ...

Responsive image

ถกอนาคตกับดร. สันติธาร เสถียรไทย และสิ่งที่น่ากังวลกว่าการถูก AI แย่งงาน

Techsauce คุยกับ ดร. สันติธาร เสถียรไทย หนึ่งในที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญ...

Responsive image

AI มาจากไหน? ย้อนมองต้นกำเนิดของปัญญาประดิษฐ์ ก่อนการมาถึงของกระแส Generative AI ในปัจจุบัน

รู้หรือไม่ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้น มีมาครบ 70 ปีแล้ว! ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยของอัจฉริยะ Alan Turing ผู้บุกเบิกแนวคิดนี้ แต่ทำไม AI ในตอนนั้นถึงยังไม่แพร่หลาย?...