รวม มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารพาณิชย์ไทย ช่วง COVID-19 แพร่ระบาด | Techsauce

รวม มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารพาณิชย์ไทย ช่วง COVID-19 แพร่ระบาด

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ เผยแพร่ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ครั้งนี้ครอบคลุมทั้งลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการสินเชื่อและบัตรเครดิต ธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่ปกติในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวอย่างโรงแรม ไปจนถึงลูกหนี้ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นของการช่วยเหลือจากธนาคารที่ตนใช้บริการอยู่ได้ดังนี้

Standard Chartered ประเทศไทย

*อัพเดตล่าสุด 10 มีนาคม 2563

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ สําหรับลูกค้าองค์กรระดับใหญ่ ธนาคารจะพิจารณามาตรการการให้ความช่วยเหลือ ตามระดับผลกระทบเป็นรายกรณี ดังนี้

 • พักชําระหนี้เงินต้น และ/หรือปรับลดดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน 
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสําหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2724-4000

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ลูกค้าสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยว รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

 • พักชําระหนี้เงินต้น และชําระเฉพาะกําไรนานสูงสุด 12 เดือน (ทั้งนี้ ไม่เกินเดือนธันวาคม 2563)
 • ยื่นคําขอไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถาม โทร.1302

ธนาคารทหารไทย TMB

ลูกค้ารายย่อย 

 • สินเชื่อบ้าน พักชําระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย)ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกําหนดให้กลับมาชําระหนี้ตามปกติ
 • สินเชื่อบัตรเครดิต  ยกเว้นการชําระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้า โทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชําระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป 

สินเชื่อบุคคล   

 • พักชําระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกําหนด ให้กลับมาชําระหนี้ตามปกติ
 • ขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือจนกว่าจะชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน 
 • บัตรกดเงินสด ยกเว้นการชําระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชําระหนี้ตามปกติ

ลูกค้าธุรกิจ 

 • พักชําระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน(6-month grace period) และvยายเวลาชําระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน 
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ติดต่อสอบถาม โทร. 1558

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri

*อัพเดทล่าสุด 10 มีนาคม  2563

มาตรการช่วยเหลือสําหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 •  ผ่อนปรนเงื่อนไขสําหรับวงเงินกู้ระยะยาวเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน 
 •  ผ่อนปรนเงื่อนไขสําหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน 
 •  ลดดอกเบี้ยสูงสุด 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

มาตรการช่วยเหลือสําหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบด้วย

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล 

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน 
 • ปรับลดจํานวนเงินผ่อนชําระค่างวด

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจํานวนเงินผ่อนชําระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจํานวนเงินผ่อนชําระค่างวด

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • วงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียน 
 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดจํานวนเงินผ่อนชําระค่างวด / ขยายระยะเวลาผ่อนชําระ สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 
 • ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน / ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 

 • ขยายวันครบกําหนดชําระครั้งละไม่เกิน 6 เดือน 
 • ปรับวงเงินระยะสั้นเป็นระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยที่ภาระหนี้ระยะยาวใหม่ต้องไม่เกินกว่าภาระหนี้เดิม
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

ติดต่อสอบถาม โทร. 1572

ธนาคารกรุงเทพ BBL

*อัพเดทล่าสุด 10 มีนาคม 2563

ลูกค้าธุรกิจ

 • สินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร พักชําระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 
 • ให้สินเชื่อเพิ่ม
 • ลูกค้า SMEs สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมตามโครงการ ‘สินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ’ เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่อง แก่ผู้ประกอบการที่ธุรกิจได้รับผลกระทบ วงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท   อัตราดอกเบี้ย MLR-1% ต่อปี หรือพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมแต่ละกรณี 
 • สําหรับลูกค้ารายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ลูกค้ารายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต) 

 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50 
 • ผ่อนผันลดจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องชําระเหลือไม่เกินร้อยละ 10 
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชําระ 
 • ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชําระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

สินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล) 

 • ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชําระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 
 • ปรับยอดผ่อนชําระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน 
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง 
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชําระ

ติดต่อสอบถาม โทร. 1333

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB

ลูกค้าธุรกิจ

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระสูงสุด 12 เดือน 
 • ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน

ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย 

 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย 
 • พักชําระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 
 • พักชําระค่างวดสูงสุด 6 เดือน สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล 
 • พักชําระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน

หมายเหตุ : เงื่อนไปเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-777-7777

ธนาคารออมสิน Government Savings Bank

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

 • ให้สินเชื่อเพิ่มวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนชําระคืนสูงสุด 5 ปี และพักชําระหนี้ 6 งวดแรก แก่ผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ พนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ยื่นคําขอได้ภายใน 30 กันยายน 2563 
 • ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ยจ่าย ระยะเวลา 1 ปี พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี และขยายเวลาชําระหนี้ ยื่นคําขอได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563

ติดต่อสอบถาม โทร. 1115

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ICBC

 • ผ่อนปรนการชําระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 • เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดําเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ* 
 • ผ่อนปรนอัตราผ่อนชําระบั้นต่ํา สําหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบ*

หมายเหตุ * ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-629-5588

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย CIMB THAI

*อัพเดทล่าสุด 10 มีนาคม 2563

มาตรการสําหรับลูกค้ารายย่อย 

 • ผ่อนปรนการผ่อนชําระค่างวดชั่วคราว 
 • ลดภาระการผ่อนชําระ 
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้

มาตรสําหรับลูกค้าธุรกิจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-626-7777

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

มาตรการพักชําระหนี้ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา 

ด้านสินเชื่อ

 • พักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน รวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน (รวมอายุตั๋วเดิมไม่เกิน 360 วัน)
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชําระได้อีกสูงสุด 5 ปี สําหรับ ลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) PGS ระยะที่ 5-7 โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลาให้บริการ 4 ก.พ. - 31 ธ.ค. 63

ด้านรับประกันการส่งออก

 • ขยายเทอมการชําระเงินที่ให้ความคุ้มครองสําหรับลูกค้าประกันการส่งออก ที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศจีน โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่มกรณีvยายเทอม ไม่เกิน 180 วัน (หากขยายเกิน 180 วันแต่ไม่เกิน 270 วัน จะเรียกเก็บเบี้ยประกันเพียง 50%)
 • เพิ่มความคุ้มครองให้กับการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่าย ในกรณีที่ผู้ซื้อในประเทศจีนไม่รับมอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษในอัตรา 50% ของมูลค่าใบกํากับสินค้า ทั้งนี้ต้อง ไม่เกินวงเงินรับประกัน
 • ลดระยะเวลาการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 • ระยะเวลาให้บริการ 4 ก.พ. - 31 ก.ค. 63

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 • วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือเพื่อต่อเติมปรับปรุงโรงงาน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อราย ระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุด 7 ปี หลักประกันขั้นต่ำ 40% สําหรับกลุ่มลูกค้า SMEs ใช้ บสย. คําประกันได้ (โครงการ PGS 8) อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.00% ต่อปี ระยะเวลาให้บริการ 31 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63

ธนาคารทิสโก้ TISCO

*อัพเดทล่าสุด 10 มีนาคม 2563

ลูกค้าธุรกิจ 

 • พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

ลูกค้ารายย่อย

 • ผ่อนปรนการชําระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน 
 • ลดภาระการผ่อนชําระ 
 • ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ 
 • ลดค่าธรรมเนียม

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-080-6000 หรือ 02-633-6000

ธนาคารยูโอบี UOB 

*อัพเดทล่าสุด 12 มีนาคม 2563

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ 
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระเงินกู้ เช่น ปรับลดจํานวนเงินผ่อน  ชําระรายงวด ขยายระยะเวลาการชําระเงินกู้ เป็นต้น

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 
 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ 
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระเงินกู้ เช่น ปรับลดจํานวนเงินผ่อน  ชําระรายงวด ขยายระยะเวลาการชําระเงินกู้ เป็นต้น

ลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 

 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ 
 • ผ่อนผันจํานวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชําระ

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-285-1555

ธนาคาร ไทยเครดิต, ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต เพื่อรายย่อย 

อัพเดทล่าสุด 10 มีนาคม 2563

ลูกหนี้ไมโคร / นาโนไฟแนซ์ / ไมโคร SMEs/ บุคคล ทุกผลิตภัณฑ์ 

1. ลดการผ่อนชําระหนี้ 

 • พักชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นขยายระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน 24 เดือน 
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน (สามารถลดชําระค่างวด หรือชําระเฉพาะดอกเบี้ย หรือ เงินต้นได้) 

2. เสริมสภาพคล่อง 

 • ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 2 แสน - 30 ล้านบาท ผ่อนชําระไม่เกิน 8 ปี 
 • ระยะเวลารับสมัครสินเชื่อ 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

3. ลดค่าธรรมเนียมที่โอนทรัพย์ชําระหนี้ที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-697-5300

ธนาคารเกียรตินาคิน  Kiatnakin Bank

อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

ลูกค้าธุรกิจ (ธุรกิจอพาร์ตเมนต์ โรงแรม) 

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุด 18 เดือน 

ลูกค้ารายย่อย 

 • พักชําระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน 
 • ส่วนลดดอกเบี้ย 
 • ขยายระยะเวลาชําระหนี้

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-165-5555

ธนาคารกรุงไทย Krungthai

*อัพเดทล่าสุด 13 มีนาคม 2563

ลูกค้าบุคคล สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล 

 • พักชําระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน 

ลูกค้าธุรกิจ 

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน 
 • ขยายเวลาชําระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-111-1111

ธนาคารธนชาต Thanachart Bank

*อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

ลูกค้ารายย่อย 

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE : พักชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และvยายระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกําหนดพักชําระหนี้
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน : พักชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
 • สินเชื่อบ้านธนชาต : พักชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน 
 • สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน 
 • บัตรเครดิตธนชาต : ลดยอดชําระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • บัตรกดเงินสด Flash Plus : ลดยอดชําระทันต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ลูกค้าธุรกิจ 

 สินเชื่อ SMEs รายย่อย 

 • Term loan : พักชําระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • O/D ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน(ยกเว้น O/D ที่มีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)  สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ 
 • Term loan : พักชําระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาเงินกู้สูงสุด 6 เดือน
 • Short term loan (Working Capital & Trade Finance): ขยายเวลาชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

ติดต่อสอบถาม โทร. 1770

ธนาคารซิตี้แบงก์ Citibank

ลูกหนี้รายย่อย (บัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสินเชื่อบุคคลซิตี้)

 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้จากหนี้ที่ค้างชำระ
 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติและลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (กรณีมีความประสงค์ที่จะปิดสินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ หรือสินเชื่อซิตี้ เรดดี้เครดิต)

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทในเครือกำหนด

ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของสินเชื่อคงค้างเป็นรายกรณี
 • พิจารณาเพิ่ม credit facilities เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องเป็นรายกรณีตามนโยบายของธนาคาร

บัตรเครดิตซิตี้ และ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เบอร์ติดต่อสอบถาม  1588

สินเชื่อบุคคลซิตี้ เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-232-4224

Citi Service เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-232-4200

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH BANK

*อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระ เช่น พักชําระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชําระลดลงหลังหมดช่วงพักชําระเงินต้น 
 • สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม 
 • ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 • ช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-359-0000 หรือ 1327

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมทุนาดย่อม (บสย.)

อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

มาตรการพักการชําระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน สําหรับลูกค้า SMEs เดิม ของ บสย. ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้แก่ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นลูกค้า บสย. ที่ถึงกําหนดชําระ ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563 

มาตรการขยายระยะเวลาการค้ำประกันโครงการค้ำประกัน PGS 5-7 ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนานสูงสุด 5 ปี และไม่คิดค่าธรรมเนียม ในช่วงเวลาต่อยาย 

มาตรการ "ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย" สําหรับลูกค้า SMEs ที่ต้องการสินเชื่อใหม่และได้รับการผ่อนปรับเงื่อนไขชําระหนี้ 

 •   ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี 
 •   วงเงินค้ําประกันสูงสุด 30 ลบ.ต่อราย
 •   สินเชื่อใหม่ได้รับการค้ำประกันความเสียหาย เพิ่มขึ้นเป็น 40% ของสถาบันการเงิน

ติดต่อสอบถาม LINE : @doctor.tcg โทร. 02 890 9999

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจทุนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Development Bank

*อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

มาตรการด่วนช่วยเหลือ SMEs ไทยจากผลกระทบไวรัสโคโรนา 

 • พักชําระหนี้เงินต้นเฉพาะบัญชีสินเชื่อระยะยาวสูงสุด 12 เดือน และให้ลูกหนี้ชําระเฉพาะดอกเบี้ย 
 • ขยายระยะเวลาชําระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ และขยายระยะเวลาค้ำประกันสําหรับลูกหนี้ที่มี บสย. ค้ำประกันโครงการ PGS5 - PGS7 ออกไปอีก 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 • ให้สินเชื่อใหม่เพื่อเสริมสภาพคล่องคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษนิติบุคคล 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1 ล้านบาทต่อราย และบุคคลธรรมดา 5 % ต่อปีใน 3 ปีแรก วงเงิน 500,000 บาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

ติดต่อสอบถาม โทร. 1357

ธนาคารกสิกรไทย KASIKORNBANK

อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ลูกค้าธุรกิจ 

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทเงินกู้): ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน 
 • วงเงินหมุนเวียน (ประเภทตัว) : vยายตัวได้ไม่เกิน 12 เดือน 
 • สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร : ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

ลูกค้ารายย่อย 

 • สินเชื่อบ้าน และ สินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน : ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน 
 • สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล : ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2553 
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-888-8888

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GH BANK 

*อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (สงครามการค้า ภัยแล้ง และจาก COVID-19) 

1. กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชําระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

2. กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่นให้ชําระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น 

 • กลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
 • กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

3. ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

ให้ชําระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2645-9000 กด 9

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. BAAC

อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

มาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 

 • เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชําระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2554 
 • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสําหรับเกษตรกร ผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกร ผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-29% (ปัจจุบัน MRR= 6.875%) กําหนดชําระคืน ไม่เกิน 10 ปี 
 • สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563 

มาตราการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

 • ครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน 
 • ขยายระยะเวลาชําระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก 
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
 • ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 555 0555

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดนอกเหนือจาก 22 ธนาคารข้างต้นได้ที่นี่

ขอบคุณภาพจาก Credit Commerce from Pixabay

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

วันนี้จะดูอะไรดี ? เลือกไปเลือกมาสุดท้ายไม่ได้ดู รู้จัก Streaming Fatigue “ยิ่งตัวเลือกมากยิ่งเหนื่อยใจ”

Streaming บริการที่ควรจะสร้างความสุข กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปวดหัวกว่าเดิมจนมองไม่เห็นความคุ้มค่าของมันอีกต่อไป เพราะว่าตัวเลือกที่เยอะไป ราคาแพงขึ้น คอนเทนต์น้อยลง นำไปสู่ปั...

Responsive image

AI จะมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ ด้วยพลัง Spatial Intelligence ยุคใหม่ของ AI ที่ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกวัน

การสร้างรูป การเข้าใจองค์ประกอบของโลก ไม่เพียงพอสำหรับ AI อีกต่อไปแล้ว Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์มองว่า อนาคตต่อไปของ AI คือ การมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ...

Responsive image

RWA อนาคตแห่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของโลกยุคใหม่ ที่ทุกคนเข้าถึงได้

SCBX ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความรู้เรื่อง Real World Asset (RWA)...