รวม มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารพาณิชย์ไทย ช่วง COVID-19 แพร่ระบาด | Techsauce

รวม มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารพาณิชย์ไทย ช่วง COVID-19 แพร่ระบาด

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ เผยแพร่ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ครั้งนี้ครอบคลุมทั้งลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการสินเชื่อและบัตรเครดิต ธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่ปกติในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวอย่างโรงแรม ไปจนถึงลูกหนี้ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นของการช่วยเหลือจากธนาคารที่ตนใช้บริการอยู่ได้ดังนี้

Standard Chartered ประเทศไทย

*อัพเดตล่าสุด 10 มีนาคม 2563

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ สําหรับลูกค้าองค์กรระดับใหญ่ ธนาคารจะพิจารณามาตรการการให้ความช่วยเหลือ ตามระดับผลกระทบเป็นรายกรณี ดังนี้

 • พักชําระหนี้เงินต้น และ/หรือปรับลดดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน 
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสําหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2724-4000

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ลูกค้าสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยว รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

 • พักชําระหนี้เงินต้น และชําระเฉพาะกําไรนานสูงสุด 12 เดือน (ทั้งนี้ ไม่เกินเดือนธันวาคม 2563)
 • ยื่นคําขอไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถาม โทร.1302

ธนาคารทหารไทย TMB

ลูกค้ารายย่อย 

 • สินเชื่อบ้าน พักชําระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย)ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกําหนดให้กลับมาชําระหนี้ตามปกติ
 • สินเชื่อบัตรเครดิต  ยกเว้นการชําระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้า โทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชําระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป 

สินเชื่อบุคคล   

 • พักชําระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกําหนด ให้กลับมาชําระหนี้ตามปกติ
 • ขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือจนกว่าจะชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน 
 • บัตรกดเงินสด ยกเว้นการชําระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชําระหนี้ตามปกติ

ลูกค้าธุรกิจ 

 • พักชําระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน(6-month grace period) และvยายเวลาชําระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน 
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ติดต่อสอบถาม โทร. 1558

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri

*อัพเดทล่าสุด 10 มีนาคม  2563

มาตรการช่วยเหลือสําหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 •  ผ่อนปรนเงื่อนไขสําหรับวงเงินกู้ระยะยาวเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน 
 •  ผ่อนปรนเงื่อนไขสําหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน 
 •  ลดดอกเบี้ยสูงสุด 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

มาตรการช่วยเหลือสําหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบด้วย

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล 

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน 
 • ปรับลดจํานวนเงินผ่อนชําระค่างวด

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจํานวนเงินผ่อนชําระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจํานวนเงินผ่อนชําระค่างวด

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • วงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียน 
 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดจํานวนเงินผ่อนชําระค่างวด / ขยายระยะเวลาผ่อนชําระ สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 
 • ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน / ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 

 • ขยายวันครบกําหนดชําระครั้งละไม่เกิน 6 เดือน 
 • ปรับวงเงินระยะสั้นเป็นระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยที่ภาระหนี้ระยะยาวใหม่ต้องไม่เกินกว่าภาระหนี้เดิม
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

ติดต่อสอบถาม โทร. 1572

ธนาคารกรุงเทพ BBL

*อัพเดทล่าสุด 10 มีนาคม 2563

ลูกค้าธุรกิจ

 • สินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร พักชําระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 
 • ให้สินเชื่อเพิ่ม
 • ลูกค้า SMEs สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมตามโครงการ ‘สินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ’ เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่อง แก่ผู้ประกอบการที่ธุรกิจได้รับผลกระทบ วงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท   อัตราดอกเบี้ย MLR-1% ต่อปี หรือพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมแต่ละกรณี 
 • สําหรับลูกค้ารายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ลูกค้ารายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต) 

 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50 
 • ผ่อนผันลดจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องชําระเหลือไม่เกินร้อยละ 10 
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชําระ 
 • ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชําระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

สินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล) 

 • ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชําระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 
 • ปรับยอดผ่อนชําระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน 
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง 
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชําระ

ติดต่อสอบถาม โทร. 1333

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB

ลูกค้าธุรกิจ

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระสูงสุด 12 เดือน 
 • ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน

ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย 

 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย 
 • พักชําระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 
 • พักชําระค่างวดสูงสุด 6 เดือน สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล 
 • พักชําระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน

หมายเหตุ : เงื่อนไปเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-777-7777

ธนาคารออมสิน Government Savings Bank

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

 • ให้สินเชื่อเพิ่มวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนชําระคืนสูงสุด 5 ปี และพักชําระหนี้ 6 งวดแรก แก่ผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ พนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ยื่นคําขอได้ภายใน 30 กันยายน 2563 
 • ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ยจ่าย ระยะเวลา 1 ปี พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี และขยายเวลาชําระหนี้ ยื่นคําขอได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563

ติดต่อสอบถาม โทร. 1115

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ICBC

 • ผ่อนปรนการชําระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 • เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดําเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ* 
 • ผ่อนปรนอัตราผ่อนชําระบั้นต่ํา สําหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบ*

หมายเหตุ * ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-629-5588

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย CIMB THAI

*อัพเดทล่าสุด 10 มีนาคม 2563

มาตรการสําหรับลูกค้ารายย่อย 

 • ผ่อนปรนการผ่อนชําระค่างวดชั่วคราว 
 • ลดภาระการผ่อนชําระ 
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้

มาตรสําหรับลูกค้าธุรกิจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-626-7777

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

มาตรการพักชําระหนี้ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา 

ด้านสินเชื่อ

 • พักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน รวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน (รวมอายุตั๋วเดิมไม่เกิน 360 วัน)
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชําระได้อีกสูงสุด 5 ปี สําหรับ ลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) PGS ระยะที่ 5-7 โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลาให้บริการ 4 ก.พ. - 31 ธ.ค. 63

ด้านรับประกันการส่งออก

 • ขยายเทอมการชําระเงินที่ให้ความคุ้มครองสําหรับลูกค้าประกันการส่งออก ที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศจีน โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่มกรณีvยายเทอม ไม่เกิน 180 วัน (หากขยายเกิน 180 วันแต่ไม่เกิน 270 วัน จะเรียกเก็บเบี้ยประกันเพียง 50%)
 • เพิ่มความคุ้มครองให้กับการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่าย ในกรณีที่ผู้ซื้อในประเทศจีนไม่รับมอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษในอัตรา 50% ของมูลค่าใบกํากับสินค้า ทั้งนี้ต้อง ไม่เกินวงเงินรับประกัน
 • ลดระยะเวลาการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 • ระยะเวลาให้บริการ 4 ก.พ. - 31 ก.ค. 63

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 • วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือเพื่อต่อเติมปรับปรุงโรงงาน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อราย ระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุด 7 ปี หลักประกันขั้นต่ำ 40% สําหรับกลุ่มลูกค้า SMEs ใช้ บสย. คําประกันได้ (โครงการ PGS 8) อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.00% ต่อปี ระยะเวลาให้บริการ 31 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63

ธนาคารทิสโก้ TISCO

*อัพเดทล่าสุด 10 มีนาคม 2563

ลูกค้าธุรกิจ 

 • พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

ลูกค้ารายย่อย

 • ผ่อนปรนการชําระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน 
 • ลดภาระการผ่อนชําระ 
 • ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ 
 • ลดค่าธรรมเนียม

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-080-6000 หรือ 02-633-6000

ธนาคารยูโอบี UOB 

*อัพเดทล่าสุด 12 มีนาคม 2563

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ 
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระเงินกู้ เช่น ปรับลดจํานวนเงินผ่อน  ชําระรายงวด ขยายระยะเวลาการชําระเงินกู้ เป็นต้น

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 
 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ 
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระเงินกู้ เช่น ปรับลดจํานวนเงินผ่อน  ชําระรายงวด ขยายระยะเวลาการชําระเงินกู้ เป็นต้น

ลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 

 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ 
 • ผ่อนผันจํานวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชําระ

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-285-1555

ธนาคาร ไทยเครดิต, ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต เพื่อรายย่อย 

อัพเดทล่าสุด 10 มีนาคม 2563

ลูกหนี้ไมโคร / นาโนไฟแนซ์ / ไมโคร SMEs/ บุคคล ทุกผลิตภัณฑ์ 

1. ลดการผ่อนชําระหนี้ 

 • พักชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นขยายระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน 24 เดือน 
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน (สามารถลดชําระค่างวด หรือชําระเฉพาะดอกเบี้ย หรือ เงินต้นได้) 

2. เสริมสภาพคล่อง 

 • ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 2 แสน - 30 ล้านบาท ผ่อนชําระไม่เกิน 8 ปี 
 • ระยะเวลารับสมัครสินเชื่อ 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

3. ลดค่าธรรมเนียมที่โอนทรัพย์ชําระหนี้ที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-697-5300

ธนาคารเกียรตินาคิน  Kiatnakin Bank

อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

ลูกค้าธุรกิจ (ธุรกิจอพาร์ตเมนต์ โรงแรม) 

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุด 18 เดือน 

ลูกค้ารายย่อย 

 • พักชําระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน 
 • ส่วนลดดอกเบี้ย 
 • ขยายระยะเวลาชําระหนี้

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-165-5555

ธนาคารกรุงไทย Krungthai

*อัพเดทล่าสุด 13 มีนาคม 2563

ลูกค้าบุคคล สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล 

 • พักชําระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน 

ลูกค้าธุรกิจ 

 • พักชําระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน 
 • ขยายเวลาชําระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-111-1111

ธนาคารธนชาต Thanachart Bank

*อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

ลูกค้ารายย่อย 

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE : พักชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และvยายระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกําหนดพักชําระหนี้
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน : พักชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
 • สินเชื่อบ้านธนชาต : พักชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน 
 • สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน 
 • บัตรเครดิตธนชาต : ลดยอดชําระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • บัตรกดเงินสด Flash Plus : ลดยอดชําระทันต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ลูกค้าธุรกิจ 

 สินเชื่อ SMEs รายย่อย 

 • Term loan : พักชําระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • O/D ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน(ยกเว้น O/D ที่มีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)  สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ 
 • Term loan : พักชําระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาเงินกู้สูงสุด 6 เดือน
 • Short term loan (Working Capital & Trade Finance): ขยายเวลาชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

ติดต่อสอบถาม โทร. 1770

ธนาคารซิตี้แบงก์ Citibank

ลูกหนี้รายย่อย (บัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสินเชื่อบุคคลซิตี้)

 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้จากหนี้ที่ค้างชำระ
 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติและลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (กรณีมีความประสงค์ที่จะปิดสินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ หรือสินเชื่อซิตี้ เรดดี้เครดิต)

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทในเครือกำหนด

ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของสินเชื่อคงค้างเป็นรายกรณี
 • พิจารณาเพิ่ม credit facilities เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องเป็นรายกรณีตามนโยบายของธนาคาร

บัตรเครดิตซิตี้ และ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เบอร์ติดต่อสอบถาม  1588

สินเชื่อบุคคลซิตี้ เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-232-4224

Citi Service เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-232-4200

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH BANK

*อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระ เช่น พักชําระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชําระลดลงหลังหมดช่วงพักชําระเงินต้น 
 • สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม 
 • ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 • ช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-359-0000 หรือ 1327

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมทุนาดย่อม (บสย.)

อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

มาตรการพักการชําระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน สําหรับลูกค้า SMEs เดิม ของ บสย. ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้แก่ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นลูกค้า บสย. ที่ถึงกําหนดชําระ ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563 

มาตรการขยายระยะเวลาการค้ำประกันโครงการค้ำประกัน PGS 5-7 ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนานสูงสุด 5 ปี และไม่คิดค่าธรรมเนียม ในช่วงเวลาต่อยาย 

มาตรการ "ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย" สําหรับลูกค้า SMEs ที่ต้องการสินเชื่อใหม่และได้รับการผ่อนปรับเงื่อนไขชําระหนี้ 

 •   ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี 
 •   วงเงินค้ําประกันสูงสุด 30 ลบ.ต่อราย
 •   สินเชื่อใหม่ได้รับการค้ำประกันความเสียหาย เพิ่มขึ้นเป็น 40% ของสถาบันการเงิน

ติดต่อสอบถาม LINE : @doctor.tcg โทร. 02 890 9999

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจทุนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Development Bank

*อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

มาตรการด่วนช่วยเหลือ SMEs ไทยจากผลกระทบไวรัสโคโรนา 

 • พักชําระหนี้เงินต้นเฉพาะบัญชีสินเชื่อระยะยาวสูงสุด 12 เดือน และให้ลูกหนี้ชําระเฉพาะดอกเบี้ย 
 • ขยายระยะเวลาชําระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ และขยายระยะเวลาค้ำประกันสําหรับลูกหนี้ที่มี บสย. ค้ำประกันโครงการ PGS5 - PGS7 ออกไปอีก 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 • ให้สินเชื่อใหม่เพื่อเสริมสภาพคล่องคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษนิติบุคคล 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1 ล้านบาทต่อราย และบุคคลธรรมดา 5 % ต่อปีใน 3 ปีแรก วงเงิน 500,000 บาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

ติดต่อสอบถาม โทร. 1357

ธนาคารกสิกรไทย KASIKORNBANK

อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ลูกค้าธุรกิจ 

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทเงินกู้): ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน 
 • วงเงินหมุนเวียน (ประเภทตัว) : vยายตัวได้ไม่เกิน 12 เดือน 
 • สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร : ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

ลูกค้ารายย่อย 

 • สินเชื่อบ้าน และ สินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน : ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน 
 • สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล : ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2553 
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-888-8888

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GH BANK 

*อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (สงครามการค้า ภัยแล้ง และจาก COVID-19) 

1. กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชําระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

2. กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่นให้ชําระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น 

 • กลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
 • กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

3. ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

ให้ชําระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2645-9000 กด 9

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. BAAC

อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2563

มาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 

 • เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชําระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2554 
 • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสําหรับเกษตรกร ผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกร ผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-29% (ปัจจุบัน MRR= 6.875%) กําหนดชําระคืน ไม่เกิน 10 ปี 
 • สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563 

มาตราการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

 • ครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน 
 • ขยายระยะเวลาชําระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก 
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
 • ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 555 0555

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดนอกเหนือจาก 22 ธนาคารข้างต้นได้ที่นี่

ขอบคุณภาพจาก Credit Commerce from Pixabay

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...

Responsive image

เปิดตัว “ออร์บิกซ์” (orbix) กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งเป้าสู่ผู้นำด้านบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

ออร์บิกซ์ เทรด เปิดตัว “orbix” แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานและปลอดภัย...