Upper Resource โซลูชันเพื่อการบริหารและพัฒนาคนเชิงรุก เพื่อองค์กรยุคดิจิทัล | Techsauce

Upper Resource โซลูชันเพื่อการบริหารและพัฒนาคนเชิงรุก เพื่อองค์กรยุคดิจิทัล

ในปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น หลายธุรกิจจึงพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร เรียกว่า Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนสิ่งเดิม ให้เกิดสิ่งใหม่ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคลองกับกระแสและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ดิจิทัล มี Pain point บางอย่างที่อาจทำให้องค์กรสะดุดและไปต่อไม่ได้ นั่นคือ ‘การบริหารทรัพยากรบุคคล’ 

ในเรื่องการพัฒนาคน การ Upskill&Reskill ที่ไม่สามารถพัฒนาคนจำนวนมาก ภายในระยะเวลาอันสั้นได้ และการทำอย่างไรให้คนในองค์กร มี Mindset ในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกคน หนึ่งสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้คือการใช้เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรด้วย HR Solution เพราะโดยธรรมชาติ  มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ภารกิจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร คือการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ฝึกอบรม ประเมินผลงาน และลดภาระที่ซ้ำซ้อนสำหรับฝ่ายบุคคล  รวมทั้งการเชื่อมโยงต่อยอดสู่ การวางแผนกลยุทธ์ การติดตามผลโครงการ และรายงานเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารอีกด้วย

Upper Knowledge ครบเครื่อง เรื่องพัฒนาองค์กร

ซึ่ง HR Solution ที่องค์กรในยุคนี้มองหากัน มักจะเป็น Software แบบ Employee Self Service ที่พนักงานสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง จากเดิมที่ต้องให้ฝ่ายบุคคลทำธุรกรรมให้ตลอด  ส่วนฝ่ายบุคคลก็สามารถลดภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆ เช่น การจัดการข้อมูลพนักงาน การอัปเดตโครงสร้างองค์กร อีกทั้งสามารถติดตามผลงานแบบเรียลไทม์ การวางแผนและจัดการฝึกอบรมการสรุปรายงานที่เกี่ยวกับ Human Resource ให้ผู้บริหาร

โดยอีกหนึ่งความน่าสนใจคือ Upper Knowledge เป็น HR Solution แบบ One-stop Service ซึ่งช่วยองค์กรได้ครบทั้ง 3 เรื่องหลักในที่เดียว

 • Consulting บริการที่ปรึกษาวางแผนและปรับแต่งกลยุทธ์ด้าน OD
 • Digital Platform ระบบบริหารและพัฒนาองค์กรเชิงรุกที่มีครบทั้ง Ecosystem ของ OD และ Employee Life Cycle
 • Training บริการฝึกอบรมและช่วยสื่อสารภายในองค์กร

Upper Resource Total Ecosystem สำหรับการบริหารและพัฒนาองค์กรเชิงรุก

โดยทาง Upper Knowledge มีบริการ Digital Platform สำหรับองค์กรนั้นคือ Upper Resource เป็นระบบ Organization Excellence ตามแนวทางของ Malcolm Baldrige National Quality Award โดยมีเป้าหมายเพื่อ ‘ส่งเสริม’ และ ‘ยกระดับ’ ความสามารถในการบริหารจัดการไปสู่ ‘การจัดการที่มีคุณภาพ’ เป็นแนวทางที่องค์กรชั้นนำในประเทศไทยให้การยอมรับ

สำหรับ Upper Resource module ด้าน HR จะช่วยให้องค์กรสามารถสรรหาบุคลากร ประเมินผลงาน Upskill & Reskill พร้อมด้วยการบริการจัดการ Training Academy อย่างเป็นระบบครบวงจร ด้วยแนวคิด Empower Your Organization Development Solution เพื่อนคู่คิดในการพัฒนาองค์กร พร้อมบริการให้คำปรึกษา Consulting ที่ช่วย Optimize Framework   ทำให้งาน Driving Organization Excellence และ HR Transformation ในองค์กรให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นด้วย Integrated Solution ทั้ง HROD และ HRM 

จุดเด่นของ Upper Resource

แน่นอนว่า Upper Resource เป็น Digital Platform ที่ครบวงจร  ทั้ง Ecosystem ของ OD และ Employee Life Cycle ซึ่งมี  Module ในการบริหารจัดการมากมายที่เชื่อมต่อถึงกันภายในระบบทั้งหมด อาทิ 

 • Real-time Performance Management System ระบบบริหารผลงาน  update ผลงานและ Feedback ระหว่างกันได้ Real-time 
 • Learning Academy Management System ระบบช่วยบริหารจัดการฝึกอบรมครบวงจร พร้อม training roadmap ประจำตำแหน่ง
 • Training Result Assurance  ระบบช่วยติดตามผลและการเปลี่ยนแปลงหลังฝึกอบรมเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า
 • E-learning & Exam ระบบช่วยด้าน Self Learning ให้พนักงานเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทำข้อสอบเพื่อวัดผล
 • Talent Management & Succession Planning System ช่วยคัดเลือก Talent และเตรียมคนเพื่อรองรับตำแหน่งเร่งด่วน ได้ทันเวลาและเหมาะสม
 • Competency Management System ระบบประเมินสรรถนะ วิเคราะห์ Gap และแนะนำการพัฒนา
 • IDP System (Individual Development Plan) แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล เพื่อ Close Competency Gap และพัฒนา Talent 
 • Recruitment Management System ระบบจัดการสรรหาบุคลากรครบวงจร  วางแผนอัตรากำลัง จัดการรับสมัคร ช่วยคัดกรองคนที่ใช่และช่วยสื่อสารระหว่างเจ้าของงานและ HR อย่างรวดเร็วผ่าน Pipeline Dashboard
 • Knowledge Management System ระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กรช่วยจัดระเบียบความรู้ กระตุ้นการคิดค้น แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพงาน และต่อยอดสู่นวัตกรรม
 • Reward & Recognition System ระบบให้รางวัลและสร้างแรงจูงใจ ผ่านการชมเชยและเหรียญรางวัล ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมใน module ต่างๆ ช่วยกระตุ้น Performance  เสริมสร้าง Employee Engagement และ Learning Culture
 • Employee Engagement System ระบบช่วยวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของพนักงาน  ทำให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด มีประสิทธิภาพ รักษาพนักงานได้ในระยะยาว
 • Personality Style Assessment ช่วยวิเคราะห์สไตล์บุคลิก แนวโน้มพฤติกรรม เพื่อการคัดสรร candidate และพัฒนาการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องได้ดิยิ่งขึ้น
 • Employee Database ระบบบริหารงานบุคคลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน
 • Employee Self Service ระบบที่ให้พนักงานเข้าถึงและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผ่านมือถือ   Notebook, PC หรือ Tablet

ซึ่งโซลูชันเหล่านี้ถูกรวบรวมมาเป็นบริการจาก Upper Resource ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลได้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ มองเห็นทั้งภาพใหญ่โดยรวมทั้งองค์กรและเข้าถึงข้อมูลพนักงานได้รายคน ใช้งานง่าย สามารถนำไปวางแผนต่อยอดเป็นนโยบายการบริหารงานเชิงรุกให้กับองค์กรได้ทันที  สำหรับพนักงานก็สามารถเข้าถึงการอบรม Training และข้อมูลรวมถึงบริการต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินได้ด้วยตัวเองทันทีเช่นกัน เป็นการแก้ Pain Point ให้ทุกองค์กรสามารถบริหารจัดการพนักงานจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นด้วยเทคโนโลยี

Upper Resource รองรับทุกอุปกรณ์การใช้งาน ทั้ง PC, Notebook, Tablet, Smartphone ผ่าน Browser  โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม สามารถใช้งานร่วมกับ HRIS, Time Attendance และ Payroll Module เดิมที่องค์กรใช้งานอยู่ได้ ให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมคำแนะนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร แบบ Global Knowhow ช่วยให้เข้าถึงโซลูชันที่ Multi-National Company ใช้งานในราคาคนไทย เช่นเดียวกัน

องค์กรจะเติบโตได้ ต้องเริ่มจากคนในองค์กร

เพราะ Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขององค์กร หากจะสำเร็จได้นั้นต้องเริ่มจากการพัฒนาภายในองค์กรด้วยระบบที่ดี เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโซลูชัน Upper Resource จาก Upper Knowledge จะทำให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น เพิ่มมาตรฐานการทำงานในองค์กร และทำให้พนักงานเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการพัฒนาตลอดจนทำงานได้ดียิ่งขึ้น 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อความถูกต้อง และสร้างวิธีการที่เหมาะกับพนักงานเพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว ซึ่ง Upper Resource   เป็นโซลูชันที่เข้ามาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรให้เติบโตและพาองค์กรไปได้ไกลอย่างยั่งยืน

สำหรับองค์ใดที่กำลังมองหาโซลูชันในการบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก สามารถสอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 089-129-8989, Line: Upperknowledge (ไม่มี @)

Email : [email protected]

Web: www.UpperKnowledge.com และ www.UpperResource.com

บทความนี้เป็น Advertorial

 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิดตำรา ESG สำหรับ Startup ไปกับ AIS พลิกโฉมแนวคิดต่ออนาคตธุรกิจความยั่งยืน ที่ไม่เป็นเพียงแค่กระแส

ทำไมบริษัทมากมายต้องให้ความสำคัญกับ ESG ? โดยเฉพาะกลุ่ม Startup และผู้ประกอบการ Tech SME ซึ่งบทความนี้ Techsauce ชวนคุยกับ ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้าน AIS StartUp...

Responsive image

OpenAI เปิดตัว ChatGPT-4o แรงกว่า ฉลาดกว่า AI ที่เข้าใกล้ความสามารถของมนุษย์ไปอีกขั้น

OpenAI บริษัทผู้สร้าง ChatGPT ประกาศเปิดตัวโมเดลใหม่ล่าสุด ChatGPT-4o ที่เร็วกว่า ฉลาดกว่าเดิม มีความสามารถในการรับรู้และโต้ตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเข้าใจอารมณ์มนุษย์...

Responsive image

‘KBTG Techtopia: A BLAST FROM THE FUTURE' ชวนท่องโลกเทคโนโลยีสุดล้ำ ไปกับรถไฟสายพิเศษ

เผยความพิเศษของ 'KBTG Techtopia: A BLAST FROM THE FUTURE' 1 Day Event แห่งปี 2024 กับการโชว์เทคสุดล้ำ, Speakers มากกว่า 50 คน มาแชร์ความรู้และเทรนด์ใหม่ๆ ผ่าน 3 เวทีใหญ่ และเวิร์กช...