Ihor Volkov

ihor-volkov

[email protected]

Story (1)

ธุรกิจเกิดใหม่โดยเริ่มต้นจากศูนย์: ขั้นตอนเบื้องต้น 7 ขั้นตอน

การพัฒนาโปรเจคเล็กๆ หนึ่งโปรเจค เป็นหนึ่งในประเภทของธุรกิจที่ได้รับ ความนิยม มากที่สุดในสภาวะธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการจัดการที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่น และมีสาขาวิชาได้หลากหลาย ในบทคว...