Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Natthida Jankaew

natthida-jankaew-464dc2ad82


บทความที่ Published (1)

Flexible Office Space ออฟฟิศแนวใหม่ที่จะกลายเป็น New Normal ของธุรกิจ Startup

ทำความรู้จัก Flexible Office Space หรือพื้นที่ออฟฟิศให้เช่าที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกลง และไม่มีสัญญาเช่าระยะยาว...