Natthida Jankaew

natthida-jankaew-464dc2ad82

[email protected]

Story (1)

Flexible Office Space ออฟฟิศแนวใหม่ที่จะกลายเป็น New Normal ของธุรกิจ Startup

ทำความรู้จัก Flexible Office Space หรือพื้นที่ออฟฟิศให้เช่าที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกลง และไม่มีสัญญาเช่าระยะยาว...