รายชื่อองค์กรพันธมิตรภายใต้ Climate Care Platform ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ LESS จาก อบก. | Techsauce

รายชื่อองค์กรพันธมิตรภายใต้ Climate Care Platform ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ LESS จาก อบก.

องค์กรหรือหน่วยงานใดร่วมลดก๊าซเรือนกระจกได้ องค์กรนั้นย่อมต้องเก็บข้อมูล แสดงแผนและผลการดำเนินงานได้ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยั่งยืน สำหรับประเทศไทย มีองค์กรให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายภายใต้ Climate Care Collaboration Platform โครงการความร่วมมือการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีมากกว่า 669 องค์กรที่เข้าร่วมใน 3 โครงการ ซึ่งในจำนวนนี้มี 33 องค์กรที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) จากการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการประกาศเกียรติคุณดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ซึ่งเป็นงานที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเชิดชูองค์กรที่เป็นแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก และพร้อมเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรที่ร่วมกันลดการใช้และจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

คุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Climate Care Platform ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีเป้าหมายร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งเสริมแนวนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของสหประชาชาติเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UNSDG Goal) ใน 3 ข้อ ได้แก่

 • ข้อ 13 Climate Action 
 • ข้อ 12 Responsible Consumption and Production และ
 • ข้อ 17 Partnership for the Goal   

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce ลด-เพื่อ-โลก เป็นงานที่เราร่วมจัดกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สะท้อนความร่วมมือระหว่างองค์กรทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน โดยพันธมิตรใน Climate Care Platform มุ่งมั่นและตั้งใจในการร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมบนแนวทาง Circular economy อย่างต่อเนื่องต่อไป

คุณภากรกล่าวต่อว่า ความร่วมมือ “Climate Care Platform” ประกอบด้วย 3 โครงการ  ได้แก่ Care the Bear การลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ โครงการ Care the Whale การลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและของเสีย และ โครงการ Care the Wild การดูดซับก๊าซเรือนกระจกด้วยการปลูกป่า โดยใน Climate Care Platform ยังจัดทำข้อมูลแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าที่ทุกคนในองค์กรสามารถลงมือทำร่วมกันได้ ทั้งยังมีระบบคำนวณการวัดปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  

รายชื่อองค์กรพันธมิตรภายใต้ Climate Care Platform ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) จาก อบก. มีดังนี้

 • กิจกรรมด้านป่าไม้และการเกษตร 
  โครงการ Care the Wild 

องค์กรที่ร่วมสนับสนุนปลูกป่า ณ ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี  จำนวน 10 ไร่ 2,000 ต้น ประกอบด้วย   

 1. บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 3. ชมรมคัสโตเดียน
 4. ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
 • กิจกรรมด้านการจัดการของเสีย 
  โครงการ Care the Whale

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 2. นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอรัชดา – ห้วยขวาง
 3. บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 
 4. บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด
 8. บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 11. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 13. บริษัท พริ้นซิเพิลแคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 15. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 16. บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท เอไอเอ จำกัด  
 18. บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
 20. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 21. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 22. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รายชื่อองค์กรพันธมิตรโครงการ Care the Bear ที่ลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปธรรม

 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
 7. บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
 8. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
 9. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ปัจจุบันมีองค์กรที่เป็นสมาชิก 'Climate Care Platform' ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ Care the Bear และ Care the Whale ได้รวม 63,794.75 tonCO2e และร่วมกันดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ Care the Wild ได้ 702,000 kgCO2e

คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เป็นองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์การสนับสนุนหลักขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือและกลไกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในด้านการบริโภคและการผลิต และได้ดำเนิน โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) มาตั้งแต่ปี 2558

โครงการความร่วมมือ Climate Care Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นโครงการที่สร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึก ปรับพฤติกรรมคนในองค์กรให้ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ช่วยกันแก้ปัญหาภาวะโลกเดือดในขณะนี้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ LESS และเชื่อมั่นว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำเครื่องมือและกลไกลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ของ TGO ไปบูรณาการกับกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 

นอกจากการมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (โครงการ LESS) จาก อบก. ในงานยังมีปาฐกถาพิเศษ “Climate Crisis: Time to Reduce” ที่ชี้ถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาร่วมลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยอย่างจริงจัง โดยมีสัญลักษณ์คือ Climate Clock ที่สะท้อนถึง 'เวลา' และ 'เวลาที่หมดไป' เพื่อเตือนให้เราไม่รอช้าที่จะลดเพื่อโลก นำไปสู่เป้าหมายที่ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065

ผู้สนใจโครงการความร่วมมือ Climate Care Platform, ข้อมูล 29 เรื่องราว ลด-เพื่อ-โลก รวมถึงการรับชมงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ย้อนหลัง สามารถติดตามได้ที่ Facebook: SET Social Impact 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

รู้จัก Kpop4Planet แพลตฟอร์มรักษ์โลก จากการรวมตัวของกลุ่มแฟน K-Pop

รู้จัก Kpop4Planet แพลตฟอร์มจากแฟนคลับศิลปินเกาหลี ที่มองเห็นปัญหาสภาพอากาศโลก และร่วมกันลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง...

Responsive image

เศรษฐกิจอินเดียดีแค่ไหน ? ดูได้จากบ้าน 100 ล้านหลังขายหมดได้ใน 10 ปี

ปัจจุบันคนอินเดียมีรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก จากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศร้อนแรงมียอดขายบ้านสูงสุดเป็นประวัติการณ์!...

Responsive image

ฟินแลนด์ ที่ 1 โลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ด้านไทยรั้งอันดับ 4 เอเชีย

จากการสำรวจวัยทำงานทั่วโลกกว่า 128,000 ใน 160 ประเทศ ประเทศที่คนวัยทำงานรู้สึว่าชีวิตด้านการงานของพวกเขาดีที่สุดคือ ฟินแลนด์ (83%) ตามมาด้วย เดนมาร์ก (77%) และ ไอซ์แลนด์ (76%)...