ผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แจง ไม่เคยทราบเรื่องที่ BDMS จะซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดมาก่อน เพราะในอดีตต่างดำเนินธุรกิจอิสระต่อกัน ไม่ได้ประสานความร่วมมือใด ๆ และยังเป็นคู่แข่ง พร้อมเตรียมเข้าหารือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ได้แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า อ้างถึงหนังสือแจ้งข่าวของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะเข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 125 บาท ทั้งนี้ ราคา เสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อ 

"ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าผู้บริหารของ BH ไม่คาดคิดและไม่เคยทราบเรื่องการทําคําเสนอซื้อโดยสมัครใจมาก่อน เนื่องจากในอดีต BH และ BDMS ต่างดําเนินธุรกิจอย่างอิสระต่อกันและปราศจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใด ๆ" 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่าทั้งสองกลุ่มโรงพยาบาลดําเนินธุรกิจที่แข่งขันกันและต่างก็เป็นผู้นําในธุรกิจด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้านท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิให้กับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญที่ผู้บริโภคจึงได้รับการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น บริษัทฯ จะขอเข้าเรียนปรึกษาและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบันและขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BDMS ดังกล่าว

บริษัทฯ แนะนําให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทํารายการจากทั้ง BH และ BDMS อย่างใกล้ชิดและ อย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการ เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อ และนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในช่องทางที่เหมาะสมต่อไป


อ้างอิงข้อมูลมาจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยRELATED ARTICLE

Responsive image

8 ภาพยนต์และสารคดีจาก Netflix ที่นักลงทุนทุกคนควรดู

8 ภาพยนต์และสารคดีจาก Netflix ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ เป็นเครื่องเตือนใจ และให้ความผ่อนคลายกับผู้ประกอบการหลาย ๆ คนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจนี้...

Responsive image

10 อันดับมหาเศรษฐีไทยปี 2020

Forbes ได้เผย 50 อันดับอภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 202 โดยพี่น้องเจียรวนนท์ยังครองอันดับ 1 เช่นเดิม โดยหลังจากการวัดมูลค่าทรัพย์สินของ 50 มหาเศรษฐีมีมูลค่าอยู่ที่ 1.32 แสนล้านเหรียญ (4...

Responsive image

Lay Off หรือ ล้มละลาย การตัดสินใจอันชาญฉลาดของ CEO จาก Gravity

แดน ไพรซ์ (Dan Price) CEO บริษัท Gravity ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติ COVID-19 ทำให้เขาต้องทำการตัดสินใจครั้งใหญ่ระหว่าง 'Lay off' หรือ 'ล้มละลาย' แต่เขานั้นปฎิเสธที่จะใช้ว...