ผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แจง ไม่เคยทราบเรื่องที่ BDMS จะซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดมาก่อน เพราะในอดีตต่างดำเนินธุรกิจอิสระต่อกัน ไม่ได้ประสานความร่วมมือใด ๆ และยังเป็นคู่แข่ง พร้อมเตรียมเข้าหารือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ได้แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า อ้างถึงหนังสือแจ้งข่าวของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะเข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 125 บาท ทั้งนี้ ราคา เสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อ 

"ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าผู้บริหารของ BH ไม่คาดคิดและไม่เคยทราบเรื่องการทําคําเสนอซื้อโดยสมัครใจมาก่อน เนื่องจากในอดีต BH และ BDMS ต่างดําเนินธุรกิจอย่างอิสระต่อกันและปราศจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใด ๆ" 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่าทั้งสองกลุ่มโรงพยาบาลดําเนินธุรกิจที่แข่งขันกันและต่างก็เป็นผู้นําในธุรกิจด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้านท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิให้กับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญที่ผู้บริโภคจึงได้รับการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น บริษัทฯ จะขอเข้าเรียนปรึกษาและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบันและขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BDMS ดังกล่าว

บริษัทฯ แนะนําให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทํารายการจากทั้ง BH และ BDMS อย่างใกล้ชิดและ อย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการ เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อ และนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในช่องทางที่เหมาะสมต่อไป


อ้างอิงข้อมูลมาจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยRELATED ARTICLE

Responsive image

บำรุงราษฎร์ เปิดบ้านแผนกผู้ป่วยหนัก ICU ให้บริการแบบ One Stop Service 

เภสัชกรหญิง อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า “ด้วยปณิธานในการดำเนินงานของบำรุงราษฎร์ ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ก่อตั้งกว่า 40 ปี โรงพยาบาล...

Responsive image

บำรุงราษฎร์ เปิดตัวบริการใหม่ 60 Second Service รับเทรนด์ New Normal

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดตัวบริการใหม่ “60 Second Service” เพื่อให้บริการขั้นพื้นฐาน เช่น ฉีดวัคซีน และรับยาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย และสะดวกสบาย ปลอดภัยสูงสุด...

Responsive image

Stop Bullying คำพูดสร้างสรรค์ สร้างสังคมน่าอยู่

Bullying หรือปัญหาการรังแกกันทางสังคมหลายรูปแบบ ทั้งในชีวิตจริงและสังคมในโลก online เป็นหนึ่งในประเด็นที่ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS เล็งเห็นผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านความคิด...