ETDA เปิดตัวกิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย | Techsauce

ETDA เปิดตัวกิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ บริษัทเทคโนโลยี ผนึกกำลังเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เปิดตัวกิจกรรม “Hackathon: Finding the Best Enabler” เวทีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ (Service Provider) ทุกกลุ่มได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาร่วมประลอง แข่งขัน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม หรือ โซลูชั่น ด้าน e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ แก้ปัญหาการทํางานและธุรกิจให้กับเหล่าผู้ประกอบการ SMEs

คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่เพียงเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน แต่ยังเร่งให้องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต้องปรับตัวทรานส์ฟอร์มการทำงานไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อย่าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเกิดความเชื่อมั่นใจการใช้งาน จึงเดินหน้าผลักดันให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการทำงานอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี e-Office มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับ e-Service และสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกิดการนำร่องใช้งานระบบ e-Saraban และใช้ e-Signature เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ที่รวมถึงการรับ-ส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบ รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายการดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนไปยังภาคธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการเริ่มกับกลุ่ม SMEs ไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรม “Hackathon: Finding the Best Enabler” ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs จากการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดย ETDA และภาคเอกชน โดย บริษัท เทคซอส มีเดีย จํากัด และบริษัทเทคโนโลยีเจ้าของโซลูชั่น e-Office  หน่วยงานพาทเนอร์ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการต่อยอดการขับเคลื่อนงานด้าน e-Office ที่ขยายวงกว้างไปยังกลุ่ม SMEs และ สตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีปริมาณสัดส่วนสูง เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในประเทศทั้งหมด ถือเป็นอีกมิติของการดำเนินงานที่เข้ามาสนับสนุนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการเสริมสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ท่ามกลางภาวะวิกฤต ที่พวกเขายังต้องการการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วยกันเอง เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยี e-Office สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในอนาคตต่อไป

คุณชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า โครงการ “e-Solution: opportunity enabler for SMEs” จัดขึ้นเพื่อมุ่งยกระดับธุรกิจ SMEs ไทยให้พร้อมกับการทำงานในยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกับการประยุกต์ใช้กับ e-Office ที่จะเข้ามาปลดล็อกและแก้ปัญหาการทำงาน สู่การเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจสร้างโอกาสในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา ETDA ร่วมกับ เทคซอส และพาร์ทเนอร์ ได้ดำเนินการโครงการผ่านกิจกรรมทางออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual Series มาแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม Workshop ให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ มุมมองที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย e-Office จากผู้เชี่ยวชาญและบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในการนำ e-Office มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินธุรกิจแก่ SMEs 

จากการจัดงานทั้ง 3 ครั้ง มีผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 300 บริษัท ที่สำคัญจากการสำรวจความคิดเห็นจากบริษัทที่เข้าร่วม พบว่า SMEs ไทยมีความกังวลและกำลังเผชิญกับ pain point ในหลายด้าน เช่น 

  • ขาดศูนย์กลางทางข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินงาน 

  • ยังไม่มีการใช้ Digital Workplace ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือทำธุรกิจที่เหมาะสม 

  • ขาดเครื่องมือ หรือ e-Tool ที่จะเข้ามายกระดับการทำงานและธุรกิจไปสู่ระบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น ด้านระบบ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น หรือ นวัตกรรม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และมีความต้องการในการนำเครื่องมือ e-Office ที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการดำเนินงานขององค์กร 

ดังนั้น Hackathon: Finding the Best Enabler ที่จัดขึ้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) มาร่วมแข่งขัน พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเฟ้นหาสุดยอด นวัตกรรม หรือโซลูชั่น ด้าน e-Office ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ SMEs ไทย และเป็นอีกทางเลือกในการช่วยให้การเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจไปสู่ดิจิทัลได้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชั่นที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ 

นอกจากนี้ ในกิจกรรมนี้ยังผลักดันให้เกิด Use case การใช้งานนวัตกรรม โซลูชั่นใหม่ๆ พร้อมๆ กับการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการซึ่งเป็นคนไทยและผู้ใช้งาน SMEs  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่ง SMEs ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ยังจะได้รับสิทธิในการทดลองใช้บริการนวัตกรรม โซลูชั่น ด้าน e-Office ฟรี จากบริษัทผู้ให้บริการที่เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม Hackathon และเพื่อให้เกิดการผลักดันการดำเนินงานในระยะยาว Service Provider ที่ชนะการแข่งขัน จะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมหรือโซลูชั่นในสนาม ETDA Sandbox  เพื่อดูความสอดคล้องทั้งในด้านกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สู่การสร้างความเชื่อมั่นในการนำไปใช้งานจริงด้วย

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด กล่าวว่า กิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ETDA เป็นหลักแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ เครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน เช่น อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส หรือ AWS เป็นต้น 

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ บริษัทที่สนใจสามารถสมัครร่วมแข่งขันได้ผ่านทาง Link: https://bit.ly/3uF8tN8 

จากนั้นทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 40 ทีม ก่อนคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่  15 พฤศจิกายน 2564 ก่อนจัดกิจกรรม Workshop ให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนาและสร้างนวัตกรรม โซลูชั่น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น AWS ที่จะมาให้ความรู้ด้านการนำ Cloud Computing มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และร่วมกันนำเสนอในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวัน Pitching day โดยมีรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมกับโอกาสในการเข้าร่วมการทดสอบนวัตกรรมกับโครงการ ETDA Sandbox ด้วย

ผู้ที่สนใจยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Techsauce หรือ ETDA Thailand

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุปเหตุการณ์ ระบบไอทีล่มทั่วโลก Blue Screen of Death มีอะไรที่คุณพลาดไปบ้าง

ตอนนี้สื่อทั่วโลกพร้อมใจกันรายงานว่าว่า เหตุ Blue Screen Of Dead (BSOD) ระบบไอทีขัดข้องนี้เป็นไปแล้วทั่วโลก ทาง Techsauce ได้สรุปเหตุการณ์มหากาพย์จอฟ้าเอาไว้แล้ว...

Responsive image

น้องหมาแมวจะได้กินเนื้อไก่จากห้องแล็บ สหราชอาณาจักรอนุมัติให้ขายได้แล้วปีนี้

สหราชอาณาจักรจะเป็นประเทศแรกในยุโรปที่อนุมัติให้ ‘ขายเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงจากห้องแล็บ’ แต่จะเริ่มต้นจากใช้ทำอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงก่อน...

Responsive image

GPT-4o mini คืออะไร สรุปจุดเด่นโมเดลจิ๋วที่คุ้มที่สุด ตอบยาวกว่าเดิม 4 เท่า เร็วกว่า GPT-4o ถึง 2 เท่า แต่ราคาถูกลง

มาแล้ว AI รุ่นใหม่ จิ๋วแต่แจ๋ว OpenAI เปิดตัวGPT-4o mini เป็น AI ที่คุ้มที่สุดในตลาดตอนนี้ ถูกกว่า และเร็วกว่า...