กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกํากับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือ ETDA  ดังนี้

  • คุณวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ประธานกรรมการ 
  • คุณธีรนันท์ ศรีหงส์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  • คุณชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  • คุณการดี เลียวไพโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสังคม 
  • คุณเมธินี เทพมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
  • คุณทิพยสุดา ถาวรามร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจการเงิน

RELATED ARTICLE

Responsive image

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School เพื่อผู้บริหารไทย

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School ให้ผู้บริหารไทย ครอบคลุมเนื้อหา AI Strategy, AI culture, Responsible AI และ Technology of AI...

Responsive image

ETDA จับมือ DataOne Asia ลงนามพัฒนาระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และ...

Responsive image

ประกาศ พ.ร.บ. ดูแล “กิจการธุรกรรมดิจิทัล” รับรองอำนาจ ETDA ในฐานะผู้กำกับดูแลกิจการฯ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตื่นตัวเรื่องการทำธุรกรรมดิจิทัลไม่น้อย ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมดิจิทัล 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสำนักง...